Tilskotsmidlar innan kultur og idrett

Kulturmidlar

Kulturmidlar skal vere ei støtte til lag og organisasjonar som driv allment kulturarbeid i Førde kommune. Det finst to ulike tilskotsordningar:


Om du treng hjelp til å søkje, eller om du treng tilgang til datamaskin, ta kontakt med Servicetorget på telefon 57 72 20 00 eller på chat/nettprat.


Lag og organisasjonar som søkjer må vere basert på individuelt medlemskap og vere opne for alle. 

Spelemidlar til idrettsanlegg

Kommunen gjev rettleiing og behandlar søknader om statlege spelemidlar til anlegg og område for idrett og friluftsliv.

 

 • Ny søknadsfrist for spelemidlar 2018: 15. november 2017
   

Søknader skal fyllast ut på søknadsskjema frå Kulturdepartementet. Du finn all informasjon og lenke til søknadsportal på www.idrettsanlegg.no  men søknaden skal sendast til Førde kommune. Vi behandlar søknaden og sender vidare til fylkeskommunen. Det er fylkeskommunen som avgjer søknaden. 
 

Det kan søkjast om tilskot til:

 • Nybygg av idretts- og friluftsanlegg.
 • Rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg.
 • Nærmiljøanlegg (utandørsanlegg for fysiske aktivitetar i tilknyting til buområde).
   

Kven kan søkje om spelemidlar?

Kommunar, idrettslag og andre samanslutningar kan søkje om spelemidlar til idrettsanlegg.


Føresetnad for søknader om spelemidlar i Førde kommune

 • Anlegget må vere med i Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv (PDF, 521 kB)
 • Planane for anlegget det vert søkt om må på førehand vere godkjent av kommune/departement.
 • Førehandsgodkjenning må føreligge før arbeidet vert sett i gong.
 • Anlegget skal ikkje drivast på kommersiell basis. 
 • Spelemiddelsøknaden sendast elektronisk. Du finn informasjon og lenke til søknadsportal på www.idrettsanlegg.no
 • Søknaden sender du til Førde kommune, som behandlar søknaden og sender den vidare til fylkeskommunen. Det er fylkeskommunen som avgjer søknaden. 


Kva er spelemidlar?

Spelemidlar er overskotet frå dei ulike spela som vert administrert av Norsk Tipping, og som vert fordelt til ulike allmennyttige føremål.

 

Den viktigaste målgruppa for spelemidlar til idrettsføremål er barn og ungdom.. 

 

All informasjon om spelemidlar på idrettsanlegg.no

> Gå til Idrettsanlegg.no for å finne søknadsskjema og meir informasjon om spelemidlar

 

Vaksenopplæring - lokale til studietiltak

Det er mogleg å søkje om gratis lokale til studietiltak innan vaksenopplæring. Føresetnaden er at vaksenopplæringa får statstilskot og er godkjent av den sentrale studieorganisasjonen det tilhøyrer

 

Spørsmål?

Har du spørsmål, ta kontakt med Servicetorget på chat/nettprat eller tlf. 57 72 20 00.
 

Kontaktperson for tilskotsmidlar innan kultur og idrett:

 • Kommunalsjef Trond Ueland, tlf. 913 37 410/57 61 27 05
 • Kulturkonsulent Inge Larsen, tlf. 915 56 326/57 61 27 63
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Trond Ueland

Kommunalsjef
Telefon : 57 61 27 05
Mobil: 913 37 410

Inge Larsen

Idrettskonsulent
Telefon : 57 61 27 63
Mobil: 915 56 326

Snarvegar