Korleis foregår planarbeidet?

Når det skal utarbeidast reguleringsplan for eit område, er det krav i plan- og bygningslova til korleis dette skal foregå.  

 

> Sjå også: Søke dispensasjon frå plan

> Sjå også: Planar som ligg ute til høyring

Profesjonell forslagsstiller 

Den som skal utarbeide forslag til ein reguleringplan (forslagsstiller) må vere fagkyndig. Om det er behov for regulering eller omregulering av din eigedom, må du knytte til deg ein profesjonell forslagsstillar.  

Vanlege fasar i ein planprosess

 1. Oppstartsmøte
  Før planarbeidet startar opp må forslagsstillar ha eit møte med kommunen (byggesak- og arealforvaltning) om planarbeidet. I oppstartsmøte gir kommunen rammer og føringar for planarbeidet.
   
 2. Varsling
  Forslagsstillar skal varlse oppstart av planarbeid. Dette vert gjort gjennom kunngjering i avis og gjennom elektronisk media, samt ved utsending til aktuelle høyringsinstansar og berørte partar som grunneigarar og naboar.
   
 3. Planforslag
  Forslagsstillar utarbeidar eit planforslag på bakgrunn av rammer og føringar frå kommunen, og innspel til planarbeidet som har kome gjennom varslinga. 

  Planforslaget vert sendt til kommunen, som gjennomgår det innsendte materialet og førebur saka for 1. gongs behandling. 
   
 4. Førstegongsbehandling
  Ved første gongs behandling føreligg det eit konkret forslag til reguleringsplan. Forslaget skal innehalde eit plankart og eit sett med føresegner. I tillegg følger det eit saksframlegg eller ei saksutgreiing som skildrar planforslaget. 

  Planforslaget vert behandla av planutvalet. Forslaget vert enten lagt ut til høyring, bearbeida eller avvist. 
   
 5. Offentleg ettersyn (eller høyring)
  I høyringsperioden vert alle berørte varsla, og kan kome med innspel til planen. 
   
 6. Andregongsbehandling
  Når høyringsfristen er ute, vert ny behandling av planforslaget førebudd av byggesak- og arealforvaltning. Saka går til planutvalet før den går til bystyret for endeleg vedtak.
   
 7. Vedtak 
  Bystyret vedtek reguleringsplanar. Gjennom ein vedteken reguleringsplan vert arealbruken gjort bindande for den enkelte grunneigar. 
   
 8. Kunngjering av vedteken reguleringsplan
  Når ein reguleringsplan er vedteken, vert dette kunngjort. Du har høve til å klage på vedtaket.
   

Behandlingstid

Behandlingstida for ein reguleringsplan er avhengig av saka sin kompleksitet og storleik. 

Når det vert sendt inn eit privat planforslag, har kommunen ein frist på 12 veker på å førstegongsbehandle planforslaget. Fristen gjeld frå komplett planforslag er innsendt. 
 

Mange reguleringssaker kan vere kontroversielle, både politisk, til overordna mynde, i nabolag eller andre interessegrupper. Slike saker kan difor ta lengre tid. 

Kontakt

bilde av personen: Odd Harry Strømsli

Odd Harry Strømsli

Leiar byggesak og arealforvaltning
Telefon : 57 61 27 15

Snarvegar