Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Gå til skjema for elektronisk høyringsuttale >

Publisert 11.10.2017

Sunnfjord Energi søkjer Fylkesmannen om løyve etter ureiningslova til utslepp av tunnelvatn i samband med bygging av Jølstra kraftverk.

Publisert 06.10.2017

I medhald av plan- og bygningslova § 17-4 blir det varsla om oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtaler for gjennomføring av følgjande reguleringsplanar:

Publisert 05.10.2017

Planutvalet har i møte 21. september 2017, sak 17/524, vedteke å legge forslag til detaljregulering for Vie Næringsområde ut til offentleg ettersyn.

Publisert 04.10.2017

Bystyret i Førde kommune har i møte 28.09.2017 vedteke nemnde reguleringsplan.

Publisert 04.10.2017

Bystyret i Førde kommune har i møte 28.09.2017 vedteke nemnde reguleringsplan. 

Publisert 26.06.2017
Jølstra

I samband med kartlegging av naturfare, og eventuell planlegging av framtidige skringstiltak, vil NVE utføre kartleggingsarbeid i elvane Anga og Jølstra i perioden frå 3. juli til 20. november 2017

Publisert 26.06.2017

I samband med områderegulering for Brulandsvellene må det greiast ut tilhøve kring trafikkløysing for området. Planutvalet gjorde følgjande vedtak i møte den 22.06.2017 i sak 042/17:

 

Fann du det du leita etter?

Snarvegar

 
 
Login for redigering