Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Gå til skjema for elektronisk høyringsuttale >

Publisert 22.08.2017
Nye Langebruvegen illustrasjon

Det er vedteke utlegging til høyring og offentleg ettersyn av detaljreguleringsplanar for tiltak i Førdepakken. Det er planlagd tre informasjonsmøte for å informere om planane og planarbeidet:

Publisert 09.08.2017
Servicetorget med publikum

Ønskjer du å røyste på førehand kan du gjere det i tida 10. august til 8. september 2017. Du kan røyste på Servicetorget, Førde rådhus, Hafstadvegen 42. Opningstider: 08:00–15:00, kvardagar. 

Publisert 05.07.2017

Planen skal legge til rette for etablering av ny gang- og sykkelveg frå vegsystemet i Hafstadparken og vidare langs Jølstra opp til Kronborgvegen ved Viabrua. Det overordna målet er å leggje til rette for at syklistar og gåande, kan få eit trygt og godt samband i området.

Publisert 05.07.2017

Planen skal legge til rette for etablering ny gang- og sykkeltunnel langs rv. 5, parallelt med den eksisterande Klettatunnelen. 

Publisert 05.07.2017

Planen skal legge til rette for etablering ny kommunal gate frå rv. 5 over Indre Øyrane med ny bru over Løken til Langebruvegen, samt oppgradering av Langebruvegen fram til sør om Langebruvegen 15 og 22.

Publisert 30.06.2017

Planutvalet i Førde har i møte 22.06.2017 vedteke å legge planframlegget ut til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 12-10.

Publisert 26.06.2017
Jølstra

I samband med kartlegging av naturfare, og eventuell planlegging av framtidige skringstiltak, vil NVE utføre kartleggingsarbeid i elvane Anga og Jølstra i perioden frå 3. juli til 20. november 2017

Publisert 26.06.2017

I samband med områderegulering for Brulandsvellene må det greiast ut tilhøve kring trafikkløysing for området. Planutvalet gjorde følgjande vedtak i møte den 22.06.2017 i sak 042/17:

 

Publisert 04.01.2017

Bystyret i Førde kommune har vedteke nemnde reguleringsplan. Det vert med dette varsla om vedtaket og at det er høve til å klage på dette. Vedtaket er gjort i sak BY 070/16 den 15.12.2016.

Fann du det du leita etter?
 
 
Login for redigering