Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Gå til skjema for elektronisk høyringsuttale >

Publisert 12.12.2017
Kvamme 41 1.JPG

Det vert med dette varsla oppstart av detaljregulering av Kvamme - gbnr 41/1. I arealdelen til kommuneplan som vart vedteken i 2015 er området sett av til bygg og anlegg med underføremål – bustad. Planområdet grensar til LNF-område.

Publisert 04.12.2017

Bystyret i Førde kommune har i møte 23.11.2017 vedteke nemnde reguleringsplan.

 

Publisert 04.12.2017

Planutvalet har i møte 30. november 2017, sak 16/266, vedteke å legge forslag til detaljregulering for Dyrshaugen Næringsområde ut på høyring og offentleg ettersyn.

Publisert 04.12.2017

Førde bystyre vedtok detaljregulering Toene-Klovene i møte den 23. november 2017.

Publisert 04.12.2017

Førde bystyre vedtok detaljregulering Digernes hytte- og bustadområde i møte den 23. november 2017. 

Publisert 24.11.2017
Førde frå Viefjellet 2013

Vi skal gjennomføre ei enkel rullering av kommuneplanen og varslar oppstart av arbeidet no. Eit forslag til planprogram er ute på høyring. Vi inviterer alle til å kome med innspel innan 15. januar 2018.

Publisert 10.11.2017

Det vert varsla start av detaljregulering Concord  gnr 21, bnr 527, 531 og 551 på Ytre Øyrane.

 

Publisert 07.11.2017

Planutvalet har i møte 19. oktober 2017, sak 16/902, vedteke å legge forslag til detaljregulering for Falkenstein B7-B11 ut til 2. gangs offentleg ettersyn.

 

 

Publisert 26.06.2017

I samband med områderegulering for Brulandsvellene må det greiast ut tilhøve kring trafikkløysing for området. Planutvalet gjorde følgjande vedtak i møte den 22.06.2017 i sak 042/17:

 

Fann du det du leita etter?

Snarvegar

 
 
Login for redigering