Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Gå til skjema for elektronisk høyringsuttale >

Publisert 14.02.2018
Førdeutsikt

Kunngjering om utskriven eigedomsskatt for 2018

Publisert 21.02.2018

Planframlegget legg til rette for å etablere tre nye bustadtomter i området som før var bandlagt av faresone. I tillegg er det ynskje om å endre ei tomt frå fritidsbustad til bustad. 

Publisert 21.02.2018

Førde bystyre vedtok detaljregulering Vie næringsområde i møte den 15. februar 2018. 

 

Publisert 21.02.2018
Framside planprogram

Forslag til planprogram vart vedteke av planutvalet i møte 8. februar og stadfesta av bystyret 15. februar 2018. 

Publisert 09.02.2018

Med heimel i matrikkellova § 21 og lokal adresseforskrift vert adresseplan med forslag til nye vegnamn i Førde kommune lagt ut på høyring. 

Publisert 26.06.2017

I samband med områderegulering for Brulandsvellene må det greiast ut tilhøve kring trafikkløysing for området. Planutvalet gjorde følgjande vedtak i møte den 22.06.2017 i sak 042/17:

 

Snarvegar