Hjelp i kvardagen

Hjelp til deg som har psykiske funksjonshemming eller har vanskar med rusavhengighet.  

Praktisk informasjon

 • Basisen i arbeidet er opplæring og målretta miljøarbeid - hjelp til sjølvhjelp
 • Tenesta vektlegg aktiv brukarmedverknad, sjølvstendiggjering og deltaking
 • Det er ingen eigenbetaling
 • Påminning, motivering og rettleiing i dagleg reinhald og stell av bustad
 • Rettleiing og hjelp til dagleg økonomistyring etter avtale med verje
 • Motivering, rettleiing og hjelp til sosiale aktivitetar
 • Butrening
 • Opplæring i daglege aktivitetar / gjeremål

 

Oppgåver som tenesta ikkje inkluderer

 • Overta oppgåver brukar kan gjere sjølv
 • Praktisk hjelp til reingjering av heimen som ikkje er knytt til opplæring
   

Korleis får eg denne tenesta?

 • Du må bu eller opphalde deg i kommunen, og du må sende ein skriftleg signert søknad.
 • Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei Skriftleg fullmakt og levere den med søknaden.
 • Tildelingseininga behandlar søknaden og vi tek kontakt med deg slik at det kan bli gjort ei kartlegging saman med deg av dine hjelpebehov.
 • Søknaden sendast til:

                       Førde kommune v/ Tildelingseininga, pb 338, 6802 Førde

Gå til søknadsskjema >

 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål knytt til søknad og tenestetilbodet, ta kontakt med:

 • Tildelingseininga på tlf: 57 72 20 00, kvardager kl. 09:00–15:00

 

 

Publisert av Catrine Andresen. Sist endra 05.07.2017 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?

Kontakt

bilde av personen: Harald Bjarte Reite
Leiar, Bu- og avlastingstenesta
bilde av personen: Tore Eide
Leiar, Psykiatritenesta
Leiar for Tildelingseininga
Søknadssenter e-søknad (1)

Snarvegar

 
 
Login for redigering