Hjelpemiddel

Utlån av hjelpemiddel er eit tilbod til deg som grunna sjukdom eller nedsett helse kan ha nytte av hjelpemiddel for å greie daglege gjeremål, og for å kunne vere meir sjølvstendig i eige liv.

Krykker i trapp - Klikk for stort bilete

Korttidslån 

  • Ved kortvarig behov for enkle hjelpemiddel som til dømes krykker, toalettforhøgar og arbeidsstol, kan du få låne dette av kommunen
  • Utlånstid er 3 månader, med mindre noko anna vert avtalt
  • Heimetenesta har eit lager med enklare hjelpemiddel, og dei kan kontaktast for spørsmål om utlån


Langtidslån

  • Har du eit langvarig behov for hjelpemiddel, må du ta kontakt med fysio-og ergoterapitenesta
  • Fysioterapeut eller ergoterapeut hjelper deg då med å finne ut kva hjelpemiddel du kan ha behov for, og søker til NAV Hjelpemiddelsentral Sogn og Fjordane om utlån av dette.
  • Ved behov for reparasjon av hjelpemiddel, ta kontakt med heimetenesta eller fysio- og ergoterapitenesta.


For å få låne hjelpemiddel hos Førde kommune, må du bu eller opphalde deg i kommunen.

Kven kan du kontakte?

 

Kontakt

Telefon

Tidspunkt måndag- fredag

Korttidslån

Heimetenesta

57 02 12 70

09.00-15.00

Syn- og hørselshjelpemiddel

Heimetenesta

57 02 12 70

09.00-15.00

Langtidslån

Fysio- og ergoterapitenesta

57 02 12 77

09.00-15.00

Reparasjon/henting/montering

/utlevering av hjelpemiddel

Heimetenesta eller

fysio- og ergoterapitenesta

57 02 12 70

09.00-15.00

Akutt behov for reparasjon utanom arbeidstid

NAV hjelpemiddelsentralen

991 58 008

Alle tider utanom tidene over, også helg og helgedagar

Kontakt

Heimetenesta Døgnopent

Telefon : 57 02 12 70

Snarvegar