Vassforsyning - drikkevatn

Vatn, tapping, kran

 

Førde Vassverk i Refsdalen, produserer og distribuerer drikkevatn til i overkant av 10 000 abonnentar i det kommunale forsyningsområdet i Førde.

 

Drikkevatnet vert henta frå Gravvatnet, som ligg 600 m over havet, på grensa mellom Førde og Gaular.

 

Vatnet i Gravvatnet har god kvalitet, og i Vassverket vert det reinsa og desinfisert i tråd med gjeldande drikkevassforskrift.

Beskriving

Kommunen leverer vatn gjennom det kommunale leidningsnettet til dei bustadene og bygga som er knytta til nettet. Eventuelle krav til slik tilknyting blir normalt avgjort gjennom reguleringsplanen eller ved søknad om byggjeløyve. I område utan kommunal vassforsyning må det bli etablert ei eiga ordning for vassforsyning. Kommunen kan ikkje gje byggjeløyve utan at vass- og avløpsløysinga er tilfredsstillande.

Kommunen skal varsle forbrukarane om planlagde driftsavbrot og forhold som påverkar drikkevasskvaliteten, til dømes spyling av leidningsnettet. Sjå annonsar i pressa osb. Kommunen kan gje restriksjonar for å bruke vatn når det er vassmangel. Dersom naudssituasjonar gjer det nødvendig å gjere unntak frå krava til kvalitet, vil du bli informert om situasjonen og om kor lenge den mellombelse vassforsyninga vil vare. Dersom du meiner at kommunen ikkje leverer vatn i samsvar med krava i mellom anna drikkevassforskrifta, kan du reklamere etter forbrukarkjøpslova.

Brosjyre med informasjon om vassverket i Refsdalen.


 

Oppdatert

09.12.2011 14:37

Kriterium

Drikkevatnet som kommunen leverer, skal vere hygienisk forsvarleg, klart og utan framtredande lukt, smak eller farge. Det skal ikkje innehalde stoff som kan føre til helseskade i vanleg bruk. Avvik i vasskvalitetet som kjem av forhold i det interne leidningsnettet hos ein forbrukar, er normalt ikkje eit kommunalt ansvar. Større mengder brannvatn, til dømes til sprinklaranlegg, vil ikkje nødvendigvis kunne bli levert gjennom dette leidningsnettet, men sikrast på annen måte.

Referansar

Sist endra 14.02.2014
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no