Ferie- og fridagar i skule og barnehage

Planleggingsdagar i barnehagane 2018–2019

 • Måndag 13. august 2018
 • Fredag 17. august 2018
 • Måndag 8. oktober 2018
 • Torsdag 4. april 2019
 • Fredag 31. mai 2019

Skuleruta 2018–2019

Ferie- og fridagar 2018 - 2019 Felles skulerute for elevane i Sogn og Fjordane
Skuleruta 2018 - 2019 Sogn og Fjordane
Første skuledag Måndag 20. august
Haustferie Måndag 8. til fredag 12. oktober (veke 41)
Siste skuledag før jul Fredag 21. desember
Første skuledag etter jul Torsdag 3. januar
Vinterferie Måndag 18. februar til fredag 22. februar (veke 8)
Elevfri dag i april Fredag 5. april
Siste skuledag før påske Fredag 12. april
Første skuledag etter påske Tysdag 23. april
Elevfri dag i mai Fredag 31. mai
Siste skuledag Fredag 21. juni

Skuleruta 2019–2020

Skuleruta 2019 - 2020 Sogn og Fjordane
Første skuledag Måndag 19. august
Haustferie Måndag 7. til fredag 11. oktober (veke 41)
Siste skuledag før jul Fredag 20. desember
Første skuledag etter jul Måndag 6. januar
Vinterferie Måndag 17. februar til fredag 21. februar (veke 8)
Siste skuledag før påske Fredag 3. april
Første skuledag etter påske Tysdag 14. april
Elevfri dag i mai Fredag 22. mai
Siste skuledag Fredag 19. juni

Permisjon frå grunnskuleopplæringa

Foreldre eller føresette kan søke om at barna deira får permisjon frå den pliktige undervisninga i inntil 2 veker (10 skuledagar). Søk via Visma Flyt Skule. Fritaket må vere fagleg forsvarleg. Dersom foreldra eller dei førsette søker om fri utover 2 veker, gjeld reglane om utmelding av skulen. 
 

Reglar for skulefri inntil 2 veker

Når det er fagleg forsvarleg, kan foreldra eller dei føresette søke om at barnet får permisjon frå den pliktige undervisninga i inntil 2 veker (10 skuledagar). Vilkåret er at foreldra eller dei føresette syter for at barna får nødvendig undervisning i permisjonstida. Barna skal altså kunne følgje med i undervisninga på vanleg måte når dei kjem tilbake. Det følger av opplæringslova § 2.11. Det er rektor som gjer vedtak i desse sakene. 

Kva skal søknaden innehalde?

Nokre av skulane har eigne søknadsskjema. Foreldra eller dei føresette søker skulen direkte. Søknadsfristen er normalt 6 veker før fritaket startar, om ikkje anna er avtalt med skulen. Søknaden skal minimum innehalde desse opplysningane:

 • namn, fødselsdato og klasse/gruppe for eleven
 • namn, adresse og telefonnummer på søkar/føresett
 • fritaksperiode -  dato frå og med og til og med
 • kort grunngjeving av fritaket / behovet for fritak

 

Reglar for skulefri utover 2 veker

Dersom foreldra eller dei føresette vil ta eit barn ut av skulen i meir enn 2 veker, skal dei melde eleven ut av grunnskulen i det aktuelle tidsrommet. Eleven mistar retten til opplæring i utmeldingsperioden, og kommunen har ikkje lenger noko ansvar for opplæringa. No er det foreldra eller dei føresette som er ansvarlege for undervisninga etter lov og forskrift. 

Kva skal søknaden innehalde?

Foreldra eller dei føresette søker skulen direkte. Søknadsfristen er normalt 8 veker før utmeldinga startar, om ikkje anna er avtalt med skulen. Søknaden skal minimum innehalde desse opplysningane:

 • namn, fødselsdato og klasse/gruppe for eleven
 • namn, adresse og telefonnummer på søkjar/føresett
 • fritaksperiode -  dato frå og med og til og med
 • kort grunngjeving av fritaket / behovet for fritak

Skulen sender deretter søknaden med eventuell uttale eller tilråding over til rådmannen, som gjer vedtak i saka. 

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Atle Holsen

Førstekonsulent
Telefon : 57 61 26 52

Snarvegar