Ferie- og fridagar i skule og barnehage

Siste skuledag var fredag 22. juni. Vi ønsker alle elevar og føresette ein riktig god sommarferie!

 

Første skuledag er måndag 20. august 2018. Her finn du informasjon om oppmøtetidspunkt på skulane

Planleggingsdagar i barnehagane 2018–2019

 • Måndag 13. august 2018
 • Fredag 17. august 2018
 • Måndag 8. oktober 2018
 • Torsdag 4. april 2019
 • Fredag 31. mai 2019


Skuleruta 2018–2019

Permisjon frå grunnskuleopplæringa

Foreldre eller føresette kan søke om at barna deira får permisjon frå den pliktige undervisninga i inntil 2 veker (10 skuledagar). Søk via Visma Flyt Skule. Fritaket må vere fagleg forsvarleg. Dersom foreldra eller dei førsette søker om fri utover 2 veker, gjeld reglane om utmelding av skulen. 
 

Reglar for skulefri inntil 2 veker

Når det er fagleg forsvarleg, kan foreldra eller dei føresette søke om at barnet får permisjon frå den pliktige undervisninga i inntil 2 veker (10 skuledagar). Vilkåret er at foreldra eller dei føresette syter for at barna får nødvendig undervisning i permisjonstida. Barna skal altså kunne følgje med i undervisninga på vanleg måte når dei kjem tilbake. Det følger av opplæringslova § 2.11. Det er rektor som gjer vedtak i desse sakene. 

Kva skal søknaden innehalde?

Nokre av skulane har eigne søknadsskjema. Foreldra eller dei føresette søker skulen direkte. Søknadsfristen er normalt 6 veker før fritaket startar, om ikkje anna er avtalt med skulen. Søknaden skal minimum innehalde desse opplysningane:

 • namn, fødselsdato og klasse/gruppe for eleven
 • namn, adresse og telefonnummer på søkar/føresett
 • fritaksperiode -  dato frå og med og til og med
 • kort grunngjeving av fritaket / behovet for fritak

 

Reglar for skulefri utover 2 veker

Dersom foreldra eller dei føresette vil ta eit barn ut av skulen i meir enn 2 veker, skal dei melde eleven ut av grunnskulen i det aktuelle tidsrommet. Eleven mistar retten til opplæring i utmeldingsperioden, og kommunen har ikkje lenger noko ansvar for opplæringa. No er det foreldra eller dei føresette som er ansvarlege for undervisninga etter lov og forskrift. 

Kva skal søknaden innehalde?

Foreldra eller dei føresette søker skulen direkte. Søknadsfristen er normalt 8 veker før utmeldinga startar, om ikkje anna er avtalt med skulen. Søknaden skal minimum innehalde desse opplysningane:

 • namn, fødselsdato og klasse/gruppe for eleven
 • namn, adresse og telefonnummer på søkjar/føresett
 • fritaksperiode -  dato frå og med og til og med
 • kort grunngjeving av fritaket / behovet for fritak

Skulen sender deretter søknaden med eventuell uttale eller tilråding over til rådmannen, som gjer vedtak i saka. 

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Atle Holsen

Førstekonsulent
Telefon : 57 61 26 52

Snarvegar