Barnehagane i Førde

I Førde kommune har vi tilbod om til saman 15 barnehagar. Fristen for hovudopptaket til barnehageplass er 1. mars kvart år.

 

Søker du plass utanom hovudopptaket kan du søke heile året. Du står på søkarlistene til du får tilbod om barnehageplass, eller sjølv slettar søknaden. 

 

Her finn du planleggingsdagane i barnehagane

Søknadsfrist er 1. mars til hovudopptaket

Førde kommune har eitt felles opptak for alle barnehagane, både kommunale og private. Søknadsfristen er 1. mars, og du søker elektronisk via nettsidene til kommunen. 

 

Hovudopptaket gjeld i utgangspunktet for ledige plassar frå august. 
 

Ring Servicetorget på 57 72 20 00 eller kontakt oss på chat/nettprat om du treng hjelp til å søke, eller treng tilgang til datamaskin. 
 

Det er viktig at du finn fram personnummeret til både barn og føresette før du byrjar å søke. 
 

Søk barnehageplass >

 

Finn barnehagene i kartet om du vil sjå kor dei er i Førde kommune. 

 

Kven har rett på barnehageplass?

  • Barnet må vere fylt eitt år innan utgangen av november 2018.
  • Det må vere søkt om barnehageplass innan 1. mars 2018.

Dersom barnet ditt får plass, må de vere busette i kommunen når barnet byrjar i barnehagen. 

 

Du får svar elektronisk

Tilbodet om barnehageplass får du via e-post. For å svare på tilbodet må du logge deg på den same sida som for søknaden om barnehageplass. Ha klar BankID, MinID eller anna pålogging. 

 

Søker du innan 1. mars får du svar på søknaden i mars/april. 

 

Kva for kriteria/vilkår vert barnehageplass tildelt etter?

Dei fleste barn vert prioritert etter alder, og barnehagane prioriterer barn som har søsken i same barnehage. Nokre grupper har prioritet ved opptak i alle barnehagane:

  • Barn som har nedsett funksjonsevne. 
  • Barn som er omfatta av § 4-4 andre og fjerde ledd og § 4-12 i barnevernlova. 
     

I dei kommunale barnehagane gjeld òg desse kriteria:

  • Barn som har særlege behov for barnehageplass på grunn av sosiale, helsemessige, eller andre spesielle forhold i heimen.
  • Adoptivbarn frå utlandet, barn frå familiar der begge foreldra er tospråklege eller framandspråklege.

Dei kommunale barnehagane har vedtekter om opptakskriteria (PDF, 33 kB).
 

Ved søknad om opptak etter prioritert kriterium skal det leggast ved dokumentasjon av nyare dato frå sakkunnig instans som til dømes barnevern, helsestasjon, lege eller PPT. I dokumentasjonen skal det gå klart fram kvifor barnet har særleg behov for barnehageplass. 

 

Dei private barnehagane har eigne opptakskriteria:


 

Vedlegg til søknad om barnehageplass

Dersom du har vedlegg frå lege, helsestasjon, barnevern, PPT eller andre institusjonar, må du innan 1. mars sende vedlegga per post til
Førde kommune
postboks 338
6802 Førde

Merk konvolutten "vedlegg til barnehagesøknad".

 

Prisar

Barnehage Betalingssatsar 2018
Tilbod Per månad Matpengar
100 % plass kr 2910 kr 300
80 % plass kr 2618 kr 240
60 % plass kr 2038 kr 180
50 % plass kr 1750 kr 150
40 % plass kr 1455 kr 120
Søskenmoderasjon 30 % for eitt søsken, 50 % for søsken nr. 2 og oppover

 

Gratis kjernetid eller redusert foreldrebetaling 

Det er to moderasjonsordningar for familiar eller hushaldningar med låg inntekt. Ordningane gjeld både kommunale og private barnehagar. Her finn du informasjon om kven som kan søke og korleis du søker.  

 

Oppseiing av barnehageplass

Du kan seie opp barnehageplassen din skriftleg  eller via barnehageportalen (der du søkte om plass). Det er tre månader oppseiingstid, det vil seie oppseiingsmånaden pluss to påfølgande månader. Seier du til dømes opp i løpet av mai, gjeld oppseiinga mai, juni og juli. 

 

Klage

Ved hovudopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Du kan òg klage dersom du ikkje får oppfylt verken det første eller andre ønsket ditt. Ved supplerande opptak kan berre søkarar til barnehagen som har rett til prioritet, klage. Klagefristen er normalt tre veker frå du mottok vedtaket. Klaga sender du til Førde kommune, postboks 338, 6802 Førde.
 

Dersom kommunen finn at barnet ditt skulle ha fått tilbod om den ønska plassen, skal barnet få tilbod om første ledige plassen etter at barn med lovfesta rett til prioritet har fått tilbod om plass. Dersom du ikkje får medhald, går saka vidare til klageutvalet i kommunen, som er klageinstans. Sjå også Forskrift om saksbehandlingsreglar ved opptak i barnehagen. 

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

bilde av personen: Siv Gråberg

Siv Gråberg

Barnehagekonsulent
Telefon : 57 61 26 65
Mobil: 974 60 841

Snarvegar