Tilkopling til offentleg vatn- og avløpsnett

Tilkopling av eigedommen til offentleg vatn og avløp må vere godkjent av kommunen på førehand. 
 

Du må søkje både ved første gongs tilkopling, og ved seinare endringar og utvidingar av eksisterande tilkopling.

 

Skal du søkje om utsleppsløyve, sjå informasjon om mindre avløpsanlegg

Prisar for tilkopling til vatn og avløp

Tilkoplingsgebyr er eit eingongsgebyr i samband med at du koplar eigedommen din til det kommunale vatn- og kloakknettet, eller at du får pålegg om slik tilkopling. 

Tilkoplingsgebyr for vatn og kloakk Gebyr 2019
Tilkoplingsgebyr for vatn og kloakk
Tilkoplingsgebyr Vatn Kloakk
Arealklasse 1 (0-90 m2) kr 2000 kr 2000
Arealklasse 2 A (91-200 m2) kr 4000 kr 4000
Arealklasse 2 B (201-350 m2) kr 6000 kr 6000
Arealklasse 3 (351 m2 -450 m2) kr 8000 kr 8000
Deretter per 100 m2 kr 1000 kr 1000
Alle prisar er oppgitt utan mva som kjem i tillegg med 25 %

Søknad om tilkopling

For å kunne kople deg til det offentlege vatn- og avløpsnettet (VA-nett) må du søkje kommunen om tilkopling. Det kan gjelde for nye byggjetiltak eller dersom du får pålegg om tilkopling etter reglane i plan- og bygningslova. 

 

Søknad om tilkopling til offentleg VA-nett skal underteiknast av abonnent/utbyggar og ansvarleg føretak som skal utføre arbeidet. 


Søknaden skal innehalde målsett situasjonsplan som viser bygningar, installasjonar og leidningar. I tillegg må nødvendig teknisk dokumentasjon, og eventuelle avtalar og tinglyste rettar leggast ved. 

 

Skjema som gjeld tilkopling til vatn og avløp

 

Saksgang

Før tilkopling kan utførast, skal søknaden vere godkjend, og tilkoplingspunkt påvisast av kommunen. Når tilkoplinga er utført, skal ansvarleg føretak sende melding til kommunen, med dokumentasjon av utført arbeid.

 

Vassmålar 

Alle bygningar og deler av bygningar som ikkje skal nyttast til bustad, skal ha innstallert vassmålar for registrering av vassforbruk. 

Bustadabonnentar kan også installere vassmålar for registrering av forbruk. 

Dimensjon og type vassmålar, med nødvendig dokumentasjon av forventa forbruk, skal dokumenterast og godkjennast før montering. 

 

Skjema som gjeld vassmålar

Årsgebyr for vatn og kloakk

Årsgebyr for vatn og kloakk er eit årleg gebyr som du må betale til Førde kommune når eigedommen din er tilkopla det kommunale vass- og kloakknettet.

Kommunen reknar årsgebyr for vatn og kloakk frå den dato du har fått ferdigattest/bruksløyve på bygget. Har du spørsmål kring fakturering ta kontakt med Servicetorget på tlefon 57 72 20 00. 

Årsgebyr for vatn og kloakk Gebyr 2019
Årsgebyr for vatn og kloakk
Arealklasse Vatn Kloakk Samla
Arealklasse 1 (0 - 90 m2) kr 1393 kr 2963 kr 4356
Arealklasse 2 A (91 - 200 m2) kr 2129 kr 4540 kr 6669
Arealklasse 2 B (201 -350 m2) kr 2572 kr 5485 kr 8057
Arealklasse 3 (351 - 450 m2) kr 2940 kr 6274 kr 9214
Deretter pr.100 m2 kr 1475 kr 3152 kr 4627
Pris målt forbruk pr m3 kr 14,75 kr 31,52
Alle prisar er oppgitt utan mva som kjem i tillegg med 25 %
Forfall på faktura er 15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november

Grunnlaget for utrekning og innkreving av desse avgiftene, ligg i lokale forskrifter og gebyrregulativ:

 

Fråkopling av vatn og avløp

Fråkopling av eksisterande stikkleidningar skal utførast av fagkunnig føretak, og meldast til kommunen før fråkopling skjer.

 

Skjema som gjeld fråkopling

Snarvegar