Tannhelsetenesta

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlege tannhelsetenesta og tilbyr gratis behandling til prioriterte grupper.
 

Telefonliste til alle tannlegar i den offentlege tannhelsetenesta i Sogn og Fjordane (PDF, 34 kB)

> På nettsida tannlegerinorge.no finn du kontaktinformasjon om tannlegane i Førde. Treng du akutt tannlegehjelp må du prøve å ringe nokon av tannlegane på lista. 

Førde tannklinikk

Førde tannklinikk held til i Elvegården, Naustdalsvegen 1 B, tlf. 57 72 14 20.
 

Har du rett på gratis tannbehandling?

Alle har rett på gratis tannbehandling til og med det året dei fyller 18 år. Det same har psykisk utviklingshemma, eldre og langtidssjuke i alders- og sjukeheim, enkelte brukarar av heimesjukepleien og enkelte rusmisbrukarar. Ungdom får reduserte prisar frå og med det året dei fyller 19 år til og med det året dei fyller 20 år. 

Desse gruppene har rett på gratis tannbehandling i den offentlege tannhelsetenesta etter Lov om tannhelsetenesta

  1. Born og ungdom frå fødselen til og med det året dei fyller 18 år
  2. Psykisk utviklingshemma i og utanfor institusjon
  3. Eldre, langtidssjuke og uføre i institusjon og heimesjukepleie
  4. Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret

I tillegg har rusmiddelavhengige/-misbrukarar under kommunal rusomsorg rett til gratis tannbehandling. 

Gruppene (1-4) er lista opp i prioritert rekkefølgje. Om ressursane ikkje er tiltrekkeleg for tilbod til alle gruppene skal denne prioriteringa følgjast. Førebyggjande arbeid skal prioriterast framfor behandling. 

 

Rettleiing

Fell du inn under ei av dei prioriterte gruppene, treng du ikkje søke om tenesta. Fylkeskommunen skal vere oppsøkande. Gi melding dersom du eller borna dine ikkje blir følgde opp.

 

Ta kontakt med kommunen v/Tildelingseininga for støtte til tannbehandling etter pasient- og brukarrettslova. Ta kontakt med NAV Trygd for stønad til tannbehandling i samband med sjukdom. 

Kontakt

Gry Aase Alnes

Leiar for Tildelingseininga
Telefon : 57 61 27 87
Mobil: 959 51 766

Snarvegar