Støttekontakt

Støttekontakt er eit fritidstilbod med tilpassa aktivitet saman med ein eller fleire. 
Tilbodet er tilpassa interesse og behov.

Målsetting med tenesta

 • Skal bidra til ei meiningsfull fritid saman med andre.
 • Legge til rette for at du kan finne deg vener og få eit nettverk.
 • Bidra til at du vert tryggare på deg sjølv, og i større grad kan meistre ulike livssituasjonar.
 • Bryte eller hindre sosial isolasjon og einsemd.
   

Praktisk informasjon om tenesta

 • Støttekontakt er til fritidsaktiviteter.
 • Treningskontakt er støttekontakt  der målsetting er hjelp til å kome i form med fysisk aktivitet.
 • Støttekontakt -og treningskontakt er gratis.
 • Det kan vere at du må søkje om følgjekort.
   

Andre fritidsaktivitetar

 • Ti-kaffi på Kyrkjelydshuset (onsdagar kl. 10:00 -13:00)
 • Onsdagstur
   

Korleis få tenesta?

 • Du må ha fast bustad i Førde kommune, og du  må sende skriftleg signert søknad.
 • Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei Skriftleg fullmakt  (PDF, 18 kB)og levere den med søknaden. 
 • Tildelingseininga behandlar søknaden og vi tek kontakt med deg slik at det kan bli gjort ei kartlegging av dine hjelpebehov.

Du brukar søknadsskjema for helse- og omsorgstenester for å søkje om støttekontakt: 
 

Gå til søknadsskjema > (PDF, 574 kB)

 

Send søknad til:

Førde kommune
v/ Tildelingseininga
Postboks 338
6802 Førde

 

For spørsmål, ta kontakt med:

 • Tildelingseininga på tlf: 57 72 20 00, kvardagar kl. 09:00–15:00
 • Førde ressurssenter: Lise Beth Hånes, tlf: 908 11 667
   

Jobbe som støtte- og treningskontakt?

Det er mange vaksne i Førde kommune som treng støtte- eller treningskontakt. Nokon treng hjelp i ein overgangsfase, medan andre har større behov. 
 

Dette kan vere personar som har vanskar med å kome seg ut på eigahand, eller som på grunn av alder, funksjonshemming eller sosiale problem har behov for ei tilrettelagt fritid. 
 

For å jobbe som støttekontakt må du vere over 16  år. Du må i tillegg ha politiattest og skrive under på teiepliktskjema. Søk elektronisk og vi tek kontakt med deg for eit intervju: 
 

Gå til søknadsskjema >

 

Ønskjer du å snakke med støttekontakttenesta før du søkjer, ta kontakt med Lise Beth Hånes på telefon 908 11 667. 

Kontakt

Gry Aase Alnes

Leiar for Tildelingseininga
Telefon : 57 61 27 87
Mobil: 959 51 766

Lise Beth Stangeland Hånes

Konsulent
Telefon : 908 11 667

Snarvegar