Startlån frå Husbanken

Har du vanskar med å kome deg inn på bustadmarknaden eller å kunne bli buande i bustaden din?
 

Då kan startlån frå Husbanken vere ei aktuell låneordning for deg.

Søknad via Servicetorget

For å søke om startlån kan du ta kontakt med Servicetorget på telefon 57 72 20 00.  Der vil du få hjelp og rettleiing til utfylling av søknadsskjema og innhenting av nødvendige vedlegg. Før du søker om startlån må du ha sjekka om du kan få lån i privat bank. 

 

Om startlån

Startlån er ei ordning som skal bidra til gode løysingar for varig vanskelegstilte på bustadmarknaden. Varig vanskelegstilte vil seie husstandar som verken no, eller seinare vil kunne få finansiert bustad på annan måte enn ved bistand frå kommunen. 
 

Sjå Husbanken sin informasjon om startlånHusbanken har og andre stønadsordningar i samband med bustad. Desse kan du lese om her:

Kontakt

Kirsten Sunde

Arbeidsleiar Servicetorget
Telefon : 57 61 26 78

Snarvegar