Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Kommunen løyver tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er er å fremje natur- og kulturminneverdier i kulturlandskapet samt redusere ureining frå jordbruket, utanom det ein kan vente gjennom vanleg landbruksdrift.

Ordninga omfattar berre landbruksføretak som får produksjonstilskot.

Korleis søkje?

Du finn søknadsskjema på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

 
Som vedlegg til skjemaet skal det vere ein omtale av prosjektet, kartutsnitt og kostnadsoverslag. Dersom prosjektet gjeld eit verneverdig bygg skal det vere med ei planteikning.

 

Send søknad til:

Førde kommune
Postboks 338
6802 Førde

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. februar kvart år. 
 

Søknadane blir prioritert i samsvar med:

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar