Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Kommunen løyver tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket, men du søker via Altinn. Foretak som er registrert i Einingsregisteret kan søke. For å få innvilga tilskot må tiltaket vere på ein landbrukseigedom. I tillegg må det skje ein aktivitet på eigedomen som gjev rett til produksjonstilskot. 

Slik søker du

  • Gå til  www.altinn.no
  • Logg deg inn med MinID, BankID eller liknande.
  • Velg landbruksforetaket ditt som Aktør.
  • Søk opp skjemaet Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).
  • Legg inn informasjon om tiltaket og last opp nødvendige vedlegg (kart er obligatorisk). Dersom prosjektet gjeld eit verneverdig bygg skal det vere med ei planteikning. 
  • Søknaden vert sendt automatisk til kommunen som landbrukseigedomen for tiltaket ligg i.

Når kommunen har behandla søknaden vert svaret og vedtaket sendt til foretaket sin innboks i Altinn.
 

Søknadsfrist

  • Utsett søknadsfrist 1. september 2019  
     

Tiltaksstrategien for SMIL-midlar legg føringar  

Føremålet med tilskotet er å fremme natur- og kulturminneverdiar i kulturlandskapet, og redusere ureining frå jordbruket utanom det ein kan forvente gjennom vanleg jordbruksdrift. Som følge av siste jordbruksavtale kan kommunen også løyve SMIL-midlar til dekke over eksisterande gjødsellager.

 

 

Kontakt

bilde av personen: Ola Kvaal

Ola Kvaal

Fagkonsulent
Telefon : 57 61 27 24

Snarvegar