Rettleiing frå brannvesenet - tilrettelegging for slokking

Førde brannvesen har laga ein rettleiar som viser korleis det på best mogleg måte kan leggast til rette for rask og effektiv sløkke- og redningsinnsats.

 

Last ned rettleiaren frå brannvesenet - tilrettelegging for slokking (PDF, 285 kB)

Rettleiaren skal brukast ved planlegging av nye utbyggingsområde, men kan også knytast opp til endringar i eksisterande byggeområde. Den omfattar behov for oppstillingsplass og tilkomst for køyretøy, krav til vassforsyning, merking av branntekniske installasjonar m.m.

 

Innhaldet i rettleiaren er knytt opp mot krav i gjeldande Byggteknisk forskrift § 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

Snarvegar