Prisliste 2019

Klikk for stort bilete

Her finn du dei vanlegaste avgiftene, gebyra og eigenbetalingane i 2019. Prisen på barnehageplass, SFO-plass og betalingssatar for helse- og omsorgstenester er justert litt opp. Tilknytingsgebyr for vatn og avløp er uendra, medan feie- og tilsynsgebyret har gått noko ned. Dei største endringane er at prisen på avløp vert auka med 22 % og prisen for levering av papp og papir aukar med 23 %. Her kan du laste ned ei fullstendig prisliste for 2019 (PDF, 334 kB)

Utdrag frå nokre gebyr og betalingssatsar 

Barnehage Betalingssatsar frå 1. august 2019
Barnehage
Tilbod Per månad Matpengar
100 % plass kr 3 040 kr 300
80 % plass kr 2 735 kr 240
60 % plass kr 2 130 kr 180
50 % plass kr 1 830 kr 150
40 % plass kr 1 520 kr 120
Søskenmoderasjon 30 % for eitt søsken, 50 % for søsken nr. 2 og oppover

 

SFO Betalingssatsar 2019
SFO
Tilbod Innhald Prisar
A-tilbod 1. og 2. klasse Før og etter skuletid + feriar i skuleåret kr 2985
A-tilbod 3. og 4. klasse Før og etter skuletid + feriar i skuleåret kr 2835
B-tilbod 20-26 timar per veke kr 2670
C-tilbod 15-20 timar per veke kr 2290
D-tilbod 10-15 timar per veke kr 1870
E-tilbod 0-10 timar per veke kr 1350
Sommartilbod Tilbod 4 veker kr 3570
Sommartilbod Ei heil veke kr 1140
Kjøp av enkeltdagar kr 285
Gebyr Gebyr for å hente for seint - per gong kr 100
Det er ingen søskenrabatt på SFO
Heimehjelp Betalingssatsar 2019
Heimehjelp
Inntekt Timesats Makspris per månad
Under 2 G kr 210
2 til 3 G kr 175 kr 2005
3 til 4 G kr 255 kr 2724
4 til 5 G kr 270 kr 3042
Over 5 G kr 280 kr 3238
Helse- og omsorgstenester Betalingssatsar 2019
Helse- og omsorgstenester
Teneste Pris 2019
Tryggleiksalarm kr 235 per månad
Fullkost kr 3400 per månad
Middagslevering kr 95
Handling kr 125 per handling
Dagsenter for eldre kr 210 per dag
Dagopphald kr 85
Korttids/rehabiliteringsopphald institusjon kr 165 per døgn
Køyring innafor Førde kommune kr 16 / kr 31 *
Køyring til nabokommunane kr 34 / kr 68
Fribeløp enkeltrom kr 8400 per år
Fribeløp ufrivillig opphald på dobbeltrom kr 40400 per år
Kurdøgnsats kr 2805
Sjukeheimsplass - betaling vert rekna ut frå pensjon, anna trygd, arbeidsinntekt, leigeinntekter, rente- og kapitalinntekter.
* Dette er sats på ringbuss/køyring inntil 21 km

 

Feiing og branntilsyn Gebyr 2019
Feiing og branntilsyn
Teneste Årleg gebyr
Feiing kr 250 per pipeløp
Branntilsyn bustad kr 170

 

Tilkoplingsgebyr for vatn og kloakk Gebyr 2019
Tilkoplingsgebyr for vatn og kloakk
Tilkoplingsgebyr Vatn Kloakk
Arealklasse 1 (0-90 m2) kr 2000 kr 2000
Arealklasse 2 A (91-200 m2) kr 4000 kr 4000
Arealklasse 2 B (201-350 m2) kr 6000 kr 6000
Arealklasse 3 (351 m2 -450 m2) kr 8000 kr 8000
Deretter per 100 m2 kr 1000 kr 1000
Alle prisar er oppgitt utan mva som kjem i tillegg med 25 %
Årsgebyr for vatn og kloakk Gebyr 2019
Årsgebyr for vatn og kloakk
Arealklasse Vatn Kloakk Samla
Arealklasse 1 (0 - 90 m2) kr 1393 kr 2963 kr 4356
Arealklasse 2 A (91 - 200 m2) kr 2129 kr 4540 kr 6669
Arealklasse 2 B (201 -350 m2) kr 2572 kr 5485 kr 8057
Arealklasse 3 (351 - 450 m2) kr 2940 kr 6274 kr 9214
Deretter pr.100 m2 kr 1475 kr 3152 kr 4627
Pris målt forbruk pr m3 kr 14,75 kr 31,52
Alle prisar er oppgitt utan mva som kjem i tillegg med 25 %
Forfall på faktura er 15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november
Renovasjonsgebyr Gebyr 2019 (mva kjem i tillegg)
Renovasjonsgebyr
Type bossdunk 140 liter 240 liter 660 liter
Restavfall kr 2398 kr 4101 kr 11296
Papiravfall kr 285 kr 488 kr 1343
Samla kr 2683 kr 4589 kr 12639


Politisk avgjerd om prisendringane

Prisendringane vart vedtatt i Førde bystyre 13. desember 2018. Du kan lese saksutgreiingane her:

 

> Sjå også: Årsbudsjett for 2019 (PDF, 2 MB)

 

Spørsmål om prisar og faktura?

Ring Servicetorget på telefon 57 72 20 00 om du har spørsmål om prisar og faktura. 

 

Om du har problem med å betale fakturaen innan forfall, kan du be om betalingsutsetting. Det kan du gjere det digitalt ved å logge deg inn på Fakturainnsyn 
 

NB! Du må be om betalingsutsetting før fakturaen er forfalt til betaling. 

Snarvegar