Praktisk hjelp i kvardagen

Dette er hjelp til deg som har ei psykisk funksjonshemming og som treng tilrettelegging i kvardagen.

Om tenesta

 • Basisen i arbeidet er opplæring og målretta miljøarbeid - hjelp til sjølvhjelp.
 • Tenesta vektlegg aktiv brukarmedverknad, sjølvstendiggjering og deltaking.
 • Det er ingen eigenbetaling.
 • Påminning, motivering og rettleiing i dagleg reinhald og stell av bustad.
 • Rettleiing og hjelp til dagleg økonomistyring etter avtale med verje.
 • Motivering, rettleiing og hjelp til sosiale aktivitetar.
 • Butrening.
 • Opplæring i daglege aktivitetar/gjeremål.
   

Oppgåver som tenesta ikkje inkluderer

 • Overta oppgåver brukar kan gjere sjølv.
 • Praktisk hjelp til reingjering av heimen som ikkje er knytt til opplæring, er å sjå på som heimehjelp.
   

Korleis får eg denne tenesta?

 • Du må bu eller opphalde deg i kommunen, og du må sende ein skriftleg signert søknad.
 • Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei Skriftleg fullmakt  (PDF, 18 kB)og levere den med søknaden.
 • Tildelingseininga behandlar søknaden og vil ta kontakt med deg slik at det kan bli gjort ei kartlegging av dine hjelpebehov. 
 • Send søknad til:

                       Førde kommune v/ Tildelingseininga, pb 338, 6802 Førde

Gå til søknadsskjema > (PDF, 574 kB)

 

For spørsmål, kontakt:

 • Tildelingseininga på tlf: 57 72 20 00, kvardagar kl. 09.00–15.00.

 

Kontakt

Gry Aase Alnes

Leiar for Tildelingseininga
Telefon : 57 61 27 87
Mobil: 959 51 766

Snarvegar