Oppmålingsforretning

Oppmålingsforretning går ut på å klarleggje og beskrive grenser og rettar som er knytt til fast eigedom. 

 

Oppmålingsforretning skal mellom anna haldast dersom du skal:

  • dele ei matrikkeleining
  • feste del av ei matrikkeleining for meir enn ti år
  • registrere ny matrikkeleining eller festegrunn
  • overføre areal frå ei matrikkeleining til ei anna

I forretning som gjeld oppretting av ny matrikkeleining eller arealoverføring, skal dei nye grensene merkast i marka i samsvar med kommunalt løyve etter plan- og bygningslova.

 

Søknadsskjema

 

Prisar

> Sjå prisliste (PDF, 334 kB)

Snarvegar