Omsorgsstønad

Har du eit særleg tyngande omsorgsarbeid, kan du søke om omsorgsstønad. Stønaden skal gi ein viss økonomisk kompensasjon for det private omsorgarbeidet du utfører. Kommunen avgjer om du får omsorgsstønad, og kva nivå stønaden skal ligge på. 

 

Kva får du?

 • eit fast beløp kvar månad som ei godtgjersle for nokon av timane du brukar på pleie- og omsorgsarbeid i heimen
 • kontrakt med opplysningar om tal timar, timelønn og andre vilkår
   

Krav til søkar

 • den hjelpetrengande må bu heime
 • omsorgsarbeidet må vurderast som særleg tyngande og gjelde nødvendige oppgåver
 • det må vere søkt om hjelpestønad frå NAV
 • den hjelpetrengande må støtte omsorgsgjevar sin søknad om omsorgsstønad
 • det er ein føresetnad at søkar utfører omsorgsarbeid som elles ville høyre inn under helse- eller omsorgstenesta i kommunen
   

Korleis søke?

Du brukar søknadsskjema for helse- og omsorgstenester for å søke om omsorgsstønad. 

Gå til søknadsskjema > (PDF, 574 kB)

 

Send søknad til

Førde kommune
v/Tildelingseininga
Postboks 338
6802 Førde

 

For spørsmål, ta kontakt med:

 • Tildelingseininga på telefon 57 72 20 00, kvardagar kl. 0900–15.00
   

Kva skjer vidare?

Etter at du har søkt besøker vi deg for å vurdere og avklare kva oppgåver du utfører. Deretter gjer vi ei vurdering av kor mange arbeidstimar i veka du eventuelt kan få godtgjersle for.

 

Klage

Både omsorgsytaren og den hjelpetrengande kan klage på avgjerda. Du kan klage innan ein frist på fire veker frå du mottok vedtaket. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du ta kontakt med kommunen. 

Kontakt

Gry Aase Alnes

Leiar for Tildelingseininga
Telefon : 57 61 27 87
Mobil: 959 51 766

Snarvegar