Omsorgsbustad

Omsorgsbustad er ein tilrettelagt bustad sentralt i Førde.  

Bustaden

 • Bustaden er tilpassa funksjonshemma og tilrettelagt til at bebuar skal kunne motta heildøgnsomsorg
 • Bustaden er bebuaren sin eigen heim, og heimetenester må søkjast og tildelast etter same vilkår som for andre heimebuande 

 

Målgruppe

 • Pleietrengande eldre og funksjonshemma

Vilkår

 • Søkjar må bu eller opphalde seg i kommunen
 • Søkjar må ha behov for heimesjukepleie / heimehjelp
 • Søkjar må ha eit særleg stort hjelpebehov og / eller ha spesielt nytte av nærleik til institusjonen, nå eller i nær fremtid
 • Søkjar bør kunne bruke tryggleiksalarm
 • Søkjar må sjølv ønske omsorgsbustad
 • Det må være ledig omsorgsbolig i kommunen
 • Du må ha bodd i Førde kommune dei siste 5 år(kravet om botid kan dispenseres i særskilte tilfeller) 
 • Før omsorgsbustad vert innvilga, vert det prøvd ut med tenester i heimen

 

Korleis søkje

 • Du må bu eller opphalde deg i kommunen, og du må sende ein skriftleg signert søknad.
 • Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei Skriftleg fullmakt og levere den med søknaden.
 • Tildelingskontoret handsamar søknaden og du vil bli kontakta slik at det kan bli gjort ein kartlegging saman med deg av dine behov for hjelp.
 • Søknaden sendast til:

                       Førde kommune v/ Tildelingskontoret, pb 338, 6802 Førde

Gå til søknadsskjema >


 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål knytt til søknad og tenestetilbodet, ta kontakt med:

 • Tildelingskontoret på tlf: 57 72 20 00 kvardager mellom kl 09:00 -15:00
Publisert av Catrine Andresen. Sist endra 08.09.2016 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Fagleiar Tildelingskontoret

Snarvegar

 
 
Login for redigering