Omsorgsbustad

Omsorgsbustad er ein tilrettelagt bustad sentralt i Førde.  

Bustaden

 • Bustaden er tilpassa funksjonshemma og tilrettelagt til at bebuar skal kunne motta heildøgnsomsorg
 • Bustaden er bebuaren sin eigen heim, og heimetenester må søkjast og tildelast etter same vilkår som for andre heimebuande 

 

Målgruppe

 • Pleietrengande eldre og funksjonshemma
   

Vilkår

 • Søkar må bu i kommunen
 • Søkar må ha behov for heimesjukepleie / heimehjelp
 • Søkar må ha eit særleg stort hjelpebehov og / eller ha spesielt nytte av nærleik til institusjonen, nå eller i nær fremtid
 • Søkar bør kunne bruke tryggleiksalarm
 • Søkar må sjølv ønske omsorgsbustad
 • Det må være ledig omsorgsbolig i kommunen
 • Før omsorgsbustad vert innvilga, vert det prøvd ut med tenester i heimen

 

Korleis søke

 • Du må bu i kommunen og du må sende ein skriftleg signert søknad.
 • Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei Skriftleg fullmakt (PDF, 18 kB) og levere den med søknaden.
 • Tildelingseininga behandlar søknaden og vi tek kontakt med deg slik at det kan bli gjort ei kartlegging saman med deg av dine behov for hjelp.
 • Send søknad til:

                       Førde kommune v/ Tildelingseininga, postboks 338, 6802 Førde

Gå til søknadsskjema >


 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål knytt til søknad og tenestetilbodet, ta kontakt med:

 • Tildelingseininga på tlf: 57 72 20 00, kvardagar kl. 09.00–15.00

Kontakt

Gry Aase Alnes

Leiar for Tildelingseininga
Telefon : 57 61 27 87
Mobil: 959 51 766

Snarvegar