Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsel i utmark er som hovudregel forbode. Formålet med regelverket er å verne om naturen og miljøet. Motorferdsellova opnar likevel for motorferdsel til visse formål. Kommunen kan gje løyve til køyring for næring og nyttetransport etter søknad. Det er ikkje høve til å gje løyve til turkøyring. Dersom du skal køyre over andre sin eigedom må du ha løyve frå grunneigar.

 

Om du treng hjelp til å søkje, eller om du treng tilgang til datamaskin, ta kontakt med Servicetorget på tlf. 57 72 20 00 eller på chat/nettprat.

Gå til søknadsskjema >

 

Kva er nyttekøyring?

Nyttekøyring kan til dømes vere bruk av snøscooter for utmarksnæring, transport av funksjonshemma, transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligg minst 2,5 km frå veg.

Viktig å legge ved søknad

  • Kart som viser køyretraseen
  • Ved transport av funksjonshemma må ein levere inn legeerklæring

 

Handsamingstid

Servicetorget i Førde kommune handsamar søknaden din så raskt som mogleg, men du bør alltid sende søknad i god tid. 

Dersom søknaden ikkje kan avgjerast innan ein månad, skal du få skriftleg melding om grunnen til det. 

 

Klage på vedtak

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du mottok det.

Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lar vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.
 

Lov og forskrift som regulerer motorferdsel i utmark

Publisert av Kirsten Sunde. Sist endra 20.11.2017 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Tenesteeining (1)

Snarvegar

 
 
Login for redigering