Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsel i utmark er som hovudregel forbode for å verne om naturen og miljøet. Motorferdsellova opnar likevel for motorferdsel til visse formål. Kommunen kan gje løyve til køyring for næring og nyttetransport etter søknad. Det er ikkje høve til å gje løyve til turkøyring.

Korleis søker du?

Du søker elektronisk om løyve til motorferdsel i utmark.

  • Legg ved kart som viser planlagt køyrerute.
  • Gjeld søknaden transport av funksjonshemma må du legge ved legeattest som dokumentasjon. 
  • Dersom du skal køyre over andre sin eigedom må du ha løyve frå grunneigar

Gå til søknadsskjema >

Om du treng hjelp til å søke, eller har spørsmål, ring Servicetorget på telefon 57 72 20 00 eller ta kontakt via chat/nettprat.

 

Kva er nyttekøyring?

Nyttekøyring kan til dømes vere bruk av snøscooter for utmarksnæring, transport av funksjonshemma, transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligg minst 2,5 km frå veg.

 

Behandlingstid

Servicetorget behandlar søknaden din så raskt som mogleg, men du bør alltid sende søknad i god tid. Dersom vi treng meir enn ein månad til å avgjere søknaden, skal du få skriftleg melding om grunnen til det. 

 

Klage på vedtak

Er du misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du mottok brevet.

Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du ta kontakt med Servicetorget. Dersom kommunen lar vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.
 

Kontakt

Servicetorget er her for å hjelpe deg

Telefon : 57 72 20 00

Snarvegar