Mindre avløpsanlegg

Skal du bygge ny bustad eller fritidsbustad som ikkje kan koplast til kommunalt avløpsnett eller private fellesanlegg må du søkje om utsleppsløyve. Mindre avløpsanlegg vil seie inntil fire tilknytta bustader/fritidsbustader. 

Type reinseløysingar 

Val av reinseløysing avheng av kor i kommunen du skal bygge, grunnforhold og utsleppsstad. Krava til slike anlegg og utsleppsstad er fastsett i:

 

Korleis søkje?

Du må ta kontakt med ein fagperson, til dømes ein røyrleggar eller fagkyndig rådgjevar som søkjer for deg. 
 

Søknadsskjema

Det er teknisk drift som behandlar søknader om utsleppsløyve.
 

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Snarvegar