Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering

Kommunen skal ha ei koordinerande eining for habiliterings- og rehabiliteringsverksemd. Denne eininga skal ha overordna ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnemning, opplæring og rettleiing av koordinator.

Praktisk informasjon

Koordinerande eining er delt i to team:

 • Koordinerande team for barn/unge 0–18 år
 • Koordinerande team for vaksne over 18 år

Teama er tverrfaglege med representantar frå fleire tenesteeiningar med oppgåve i å koordinere habiliterings- og rehabiliteringstenester på systemnivå.

Teama har ansvar for at det vert oppretta ein kontaktperson, koordinator som har ansvar, saman med klient/pårørande/verje i utarbeidinga av individuell plan.

 

Koordinerande team barn/unge til ca 18 år:

 • Øystein Høyvik- Leiar av Fagutvikling og koordinering -leiar av teamet
 • Atle Holsen, Skule/barnehage
 • Wenche Bruland, Helsestasjonen
 • Karin Vie, fagleiar barnevern
 • Asbjørn Knapstad, PPT
 • Turid Grimeland, fysio- og ergoterapitenesta
 • Monica Hafstad, Avlastingsbustaden
 • Harald Bjarte Reite, Bu- og miljøtenesta
 • Svein Welle, Helsestasjonslege    

 

Koordinerande team for vaksne over 18 år:

 • Øystein Høyvik- einingsleiar Fagutvikling og koordinering- leiar av teamet
 • Hilde Elisabeth Hornnes, sakshandsamar Tildelingseininga
 • Camilla Lovise Elvebakk Stein, einingsleiar Heimetenesta
 • Liv Stafsnes, fagleiar Psykiatritenesta
 • Harald Bjarte Reite, einingsleiar Bu- og miljøtenesta
 • Marita Iren Mehl, sakshandsamar NAV
 • Marita Brandsøy Lystad, fagleiar fysio- og ergoterapitenesta/sakshandsamar Tildelingseininga

 

Send søknad til:

Førde kommune
v/Tildelingseininga
Postboks 338
6802 Førde

Snarvegar