Kommuneplan for Førde

Kommuneplanen er kommunen sitt overordna styringsdokument og inneheld mål og retningsval for kommunen sin utvikling. Kommuneplanen består av ein samfunnsdel og ein arealdel.  Planen vert utarbeidd for ein periode på 12 år og vert revidert kvart fjerde år. 

Kommuneplanen sin arealdel 2019–2030

Bystyret vedtok kommuneplanen sin arealdel i møte 26. september 2019.

Nye føresegner og normer for kommuneplanen 2019–2030

Planprogram 2018–2030 

Planprogrammet seier noko om korleis planprosessen med kommuneplanen skal foregå. Programmet har vore ute på høyring fram til 15. januar 2018. Bystyret stadfesta planprogrammet i møte 15. februar 2018. 

Nokre av spørsmåla i planprogrammet er:

  • Korleis skal vi sikre folketalsvekst i Førde?
  • Kva skal vi førebu oss på når vi går inn i ny kommune?
  • Kva rolle skal Førde ha i den nye felles regionen Sogn og Fjordane/Hordaland?
  • Korleis skal vi ta vidare sentrumsstrategien?
  • Treng Førde fleire einebustadtomter?

Kontaktpersonar for arbeidet med kommuneplanen:

 

Kommunal planstrategi

Kommuneplanen sin samfunnsdel 2018–2030

Kommuneplanen sin arealdel 2015–2027

Kontakt

Julie Daling

Byplanleggar
Telefon : 57 61 27 21
Mobil: 994 71 748

Liv Janne Bell Jonstad

Utviklingskoordinator helse og omsorg
Telefon : 57 61 26 59
Mobil: 909 800 67
bilde av personen: Odd Harry Strømsli

Odd Harry Strømsli

Leiar byggesak og arealforvaltning
Telefon : 57 61 27 15

Snarvegar