Ferie- og fridagar i skule og barnehage

Planleggingsdagar i barnehagane 2019–2020

 • Onsdag 14. august 2019
 • Torsdag 15. august 2019
 • Måndag 7. oktober 2019
 • Fredag 22. mai 2020

Skuleruta 2019–2020

Ferie- og fridagar 2019 - 2020
Skuleruta 2019 - 2020 Sogn og Fjordane
Første skuledag Måndag 19. august
Haustferie Måndag 7. til fredag 11. oktober (veke 41)
Siste skuledag før jul Fredag 20. desember
Første skuledag etter jul Måndag 6. januar
Vinterferie Måndag 17. februar til fredag 21. februar (veke 8)
Siste skuledag før påske Fredag 3. april
Første skuledag etter påske Tysdag 14. april
Elevfri dag i mai Fredag 22. mai
Siste skuledag Fredag 19. juni

Skuleruta 2020–2021

Dette er framlegg til samordna skulerute for elevane i Sogn og Fjordane. NB! Vi gjer merksam på at det kan kome endringar i Sunnfjord kommune

Ferie- og fridagar 2020 - 2021
Skuleruta 2020 - 2021 Sogn og Fjordane
Første skuledag Måndag 17. august
Haustferie Måndag 5. oktober til fredag 9. oktober (veke 41)
Elevfri dag Fredag 13. november
Siste skuledag før jul Tysdag 22. desember
Første skuledag etter nyttår Måndag 4. januar
Vinterferie Måndag 22. februar til fredag 26. februar (veke 8)
Elevfri dag Fredag 12. mars
Siste skuledag før påske Fredag 26. mars
Første skuledag etter påske Tysdag 6. april
Elevfri dag Fredag 14. mai
Siste skuledag Fredag 18. juni

Permisjon frå grunnskuleopplæringa

Foreldre eller føresette kan søke om at barna deira får permisjon frå den pliktige undervisninga i inntil 2 veker (10 skuledagar). Søk via Visma Flyt Skule. Fritaket må vere fagleg forsvarleg. Dersom foreldra eller dei førsette søker om fri utover 2 veker, gjeld reglane om utmelding av skulen. 

Reglar for skulefri inntil 2 veker

Når det er fagleg forsvarleg, kan foreldra eller dei føresette søke om at barnet får permisjon frå den pliktige undervisninga i inntil 2 veker (10 skuledagar). Vilkåret er at foreldra eller dei føresette syter for at barna får nødvendig undervisning i permisjonstida. Barna skal altså kunne følgje med i undervisninga på vanleg måte når dei kjem tilbake. Det følger av opplæringslova § 2.11. Det er rektor som gjer vedtak i desse sakene. 

Kva skal søknaden innehalde?

Nokre av skulane har eigne søknadsskjema. Foreldra eller dei føresette søker skulen direkte. Søknadsfristen er normalt 6 veker før fritaket startar, om ikkje anna er avtalt med skulen. Søknaden skal minimum innehalde desse opplysningane:

 • namn, fødselsdato og klasse/gruppe for eleven
 • namn, adresse og telefonnummer på søkar/føresett
 • fritaksperiode -  dato frå og med og til og med
 • kort grunngjeving av fritaket / behovet for fritak

Reglar for skulefri utover 2 veker

Dersom foreldra eller dei føresette vil ta eit barn ut av skulen i meir enn 2 veker, skal dei melde eleven ut av grunnskulen i det aktuelle tidsrommet. Eleven mistar retten til opplæring i utmeldingsperioden, og kommunen har ikkje lenger noko ansvar for opplæringa. No er det foreldra eller dei føresette som er ansvarlege for undervisninga etter lov og forskrift. 

Kva skal søknaden innehalde?

Foreldra eller dei føresette søker skulen direkte. Søknadsfristen er normalt 8 veker før utmeldinga startar, om ikkje anna er avtalt med skulen. Søknaden skal minimum innehalde desse opplysningane:

 • namn, fødselsdato og klasse/gruppe for eleven
 • namn, adresse og telefonnummer på søkjar/føresett
 • fritaksperiode -  dato frå og med og til og med
 • kort grunngjeving av fritaket / behovet for fritak

Skulen sender deretter søknaden med eventuell uttale eller tilråding over til rådmannen, som gjer vedtak i saka. 

Kontakt

Atle Holsen

Førstekonsulent
Telefon : 57 61 26 52

Snarvegar