Ergoterapi

Ergoterapi er for menneske som har utfordringar med å utføre daglege gjeremål. Det kan vere vaksne og eldre med fysiske eller psykiske funksjonsvanskar, eller personar som er under rehabilitering etter sjukdom eller skade. Ergoterapi fremjar helse gjennom aktivitet, og jobbar mot at den enkelte skal kunne bli mest mogleg sjølvstendig i eige liv.

Kva kan du få hjelp til?

 • Funksjonsvurdering/kartlegging og trening av daglege aktivitetar
 • Tilpassing og tilrettelegging av aktivitet og fysiske omgjevnadar
 • Vurdering, tilpassing og oppfølging av tekniske hjelpemiddel
 • Rehabilitering i og utanfor institusjon, i samarbeid med andre tenester
 • Bustadrådgjevning
 • Kvardagsrehabilitering
 • Handtreningsgruppe for dei med handartrose
 • Rettleiing, informasjon og undervisning
 • Demensutgreiing
   

Kontaktinformasjon

 • telefon: 57 02 12 70
 • besøksadresse: Førde helsetun, Langebruvegen 34
 • postadresse: Førde kommune v/fysio- og ergoterapitenesta, postboks 338, 6802 Førde
 • e-post: postmottak@forde.kommune.no 

 

For å få kontakt med dei einskilde tilsette:

 • Marita Brandsøy Lystad (fagleiar/fysioterapeut): Tlf: 57 02 12 77/ 952 23 424
 • Mari Evebø (ergoterapeut):                                  Tlf: 57 02 12 72/ 481 67 200
 • Marita Hafstad (ergoterapeut):                             Tlf: 57 02 12 79/ 948 06 251
   

Kva kostar det?

Ergoterapi er i utgangspunktet gratis. Deltaking i handtreningsgruppe kan medføre kostnad.
 

Har du behov for hjelpemiddel i ein kortare periode?

> Sjå hjelpemiddel

Kontakt

Marita Brandsøy Lystad

Fagleiar/fysioterapeut
Telefon : 57 02 12 77
Mobil: 952 23 424

Snarvegar