Demensteam Førde kommune

Er du uroa for ein slektning eller ein nabo som ser ut til å slite i kvardagen? Ikkje nøl med å ta kontakt med oss i demensteamet. Vi har teieplikt og vil handsama all informasjon konfidensielt. 
 

Det er ofte viktig å kome tidleg i kontakt med demensråka og deira familiar, for å kunne hjelpe best mogleg. 

 
Demensteamet er eit lågterskeltilbod retta mot personar med demens eller mistanke om demensutvikling. I tillegg yter vi hjelp til pårørande eller andre som kjenner seg knytt til personar med demens, helsepersonell og andre interesserte.

Kontaktinformasjon:

  • Mobiltelefon: 414 52 066, kl. 10:00–15:00 (måndag til fredag)
  • E- post: demensteam@forde.kommune.no
  • Postadresse: Demensteamet i Førde, Langebruvegen 32, 6802 Førde

.

Demensteamet sitt arbeid

Demensteamet arbeider for å gje meir kunnskap om demenssjukdommar og å betre kvaliteten på samveret med personar som er råka av demens. Målet er å skape ein trygg og forutsigbar kvardag både for demensråka og deira pårørande. 

 

Dei kan mellom anna hjelpe med å klargjere rettane til den enkelte brukaren og kontakte og samarbeide med hjelpeapparatet. Teamet ønskjer å gje råd og rettleiing i dagleglivet og å styrke dei pårørande gjennom open dialog.
 

> Last ned brosjyre om Demensteamet i Førde sitt arbeid (PDF, 151 kB)

 

Korleis arbeider demensteamet?

  • Vi driv pårørandeskule og samtalegrupper for pårørande og for personar med lever med demens
  • Kartlegging av personar med demens eller mistanke om demens, i samarbeid med andre som yter hjelp. Tilrettelegging og tryggleik i heimen er ein del av dette kartleggingsarbeidet.
  • Rettleiing for tilsette som arbeider med personar som lever med demenssjukdom og deira pårørande
  • Vakttelefon for alle som har behov for samtale, råd og rettleiing i høve demens
Vi har teieplikt, så all kontakt med oss vert handsama konfidensielt. 
 
 

Nyttige nettstader om demens

Publisert av Catrine Andresen. Sist endra 16.01.2018 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Snarvegar

 
 
Login for redigering