Bustadtilskot frå Husbanken

Startlån og bustadtilskot er for personar som ikkje får lån i vanleg bank til kjøp eller utbetring av bustad og som heller ikkje har høve til å spare. Bustadtilskot kan bli gitt i staden for eller saman med startlån frå Husbanken. I vurderinga vert det lagt vekt på din økonomiske situasjon.

 

 

Bustadtilskot kan òg nyttast til tilpassing i bustad når nokon i husstanden har nedsett funksjonsevne.

Søknad via Servicetorget

Ring Servicetorget på 57 72 20 00 v/Kirsten Sunde for å få meir informasjon om korleis du går fram for å søke om bustadtilskot. Du treng gjerne ein timeavtale for å få rettleiing til utfylling av søknadsskjema. Kva du treng av vedlegg og dokumentasjon kan òg Servicetorget hjelpe deg med. 

 

Sjå også

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Kirsten Sunde

Arbeidsleiar Servicetorget
Telefon : 57 61 26 78

Snarvegar