Borgarleg vigsel

Frå 1. januar 2018 tek kommunane over ansvaret for gjennomføring av borgarlege vigslar i Norge. For kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal vil Førde kommune administrere ordninga med vigslar. 

 

Vigslane foregår i Førde rådhus om de ikkje ønskjer ein annan stad for seremonien. 

Prøvingsattest

Før de giftar dykk, må Skatteetaten sjekke om de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap. Det vil seie at de må sende inn ein del papir. Behandlingstida er to-tre veker, så ver ute i god tid før vigselen. Er begge norske kan de og bruke den digitale innloggingstenesta for prøving av ekteskapsvilkår via skatteetaten.no

 

Om alt er i orden skriv Skatteetaten ut ein såkalla prøvingsattest, som viser at de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap. Du skal sende prøvingsattesten til oss. Prøvingsattesten er gyldig i fire månader.
 

Bestille tid for vigsel

Det er Servicetorget i Førde kommune som administrerer vigselsordninga for kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal. Ta kontakt på telefon 57 72 20 00 for å bestille tid for vigselen, eller bruk det digitale skjema for bestilling av borgarleg vigsel

 

Tid og stad for vigsel

Vi tilbyr vigsler alle yrkedagar i kontortida. Dei fleste vigslene blir gjennomført på fredagar, men vi har tilbod om vigsel på desse laurdagane i 2020:

  • 04. april (palmelaurdag)
  • 30. mai (pinseafta)
  • 27. juni
  • 08. august
  • 12. september

Vigselen vil foregå i Førde rådhus i 5. etasje. 

Vi aksepterer også vigslar på andre stader i området der køyretida er mindre enn ein halv time frå Førde.
 

Pris 

Vigslar er gratis for alle, sjølv om brudepar er busett i andre kommunar enn Førde, Gaular, Jølster og Naustdal.  
 

Ønskjer de å leggje seremonien til ein stad som krev meir tid av den kommunale vigslaren, må de rekne med å dekke tilleggskostnader sjølv.
 

Korleis blir seremonien?

I seremonien nyttar ein Det borgarlege vigslingsformularet, som er ein tekst som vigslaren les opp. Det finst oversettingar til samisk, engelsk, tysk, fransk, spansk og russisk på Bufdir sine nettsider.

 

Seremonien kan deretter bli tilpassa med til dømes tekst og musikk ut over dette. 

 

Vigslar

Førde bystyre har gitt følgande personar mynde til å vigsle brudepar:

  • Inger Huus
  • Bjørnar Karlsen
  • Gunnhild Sande
 
I tillegg har ordførar og varaordførar mynde til å vigsle eit brudepar.
 
 

Vigselsattest

Kommunen sender ei vigselsmelding til Folkeregisteret innan tre dagar etter vigselen. Vigselsattest vil de motta frå Folkeregisteret. 

Kontakt

Servicetorget er her for å hjelpe deg

Telefon : 57 72 20 00

Snarvegar