Adressetildeling

Ved oppføring av nye bygningar tildeler byggesak og arealforvaltning adresser til desse. Dette gjeld òg omadressering av eksisterande bygningar ved til dømes endring av avkøyrsle.

 

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning for Førde kommune.

Kva avgjer adressenamnet?

Adresse med husnummer blir tildelt ut frå gjeldande reguleringsplan eller utbyggingsplan. 

 

Kommunen avgjer adressenamnet. Skrivemåten blir fastsett etter reglane i lov om stadnamn. Adressa skal om mogleg knyttast til den vegen eller gata eigedommen har godkjend tilkomst frå. 

 

Høvet til å få endra adresse er avgrensa. Det skjer normalt berre dersom kommunen har gjort ein feil eller eigedommen har fått tilkomst frå ei anna gate enn tidlegare. 

 

Husnummer setter du opp sjølv

Huseigar er sjølv ansvarleg for at husnummer vert sett opp. 

 

Kva er bustadnummer?

Når fleire leilegheiter har same adresse/inngang, har kvar leilegheit sitt eige bustadnummer eller H-nummer.

 

Bustadnummeret er ein bokstav og fire tal. Nummeret står på eit adressemerke som skal klistrast synleg på eller ved ytterdøra. Bokstaven og dei to første tala betyr kva etasje leilegheita ligg i, dei to siste betyr leilegheita sitt nummer i etasjen, rekna frå venstre mot høgre.

 

Døme på bustadnummer H0201:

  • H står for hovudetasje, 02 står for andre etasje og 01 står for første bustad til venstre. 

 

Ved å oppgje ditt bustadnummer til folkeregisteret gjer du det lettare for ambulanse, politi og brannvesen å finne raskare fram til di leilegheit.

 

Du får bruk for bustadnummer i samband med installasjon av telefon, breiband og internett. 

 

Ved flytting skal bustadnummeret førast opp på flyttemeldinga til folkeregisteret. 

 

Om adressemerke manglar i din bustad, kan nytt bestillast på Servicetorget, tlf. 57 72 20 00.

 

> Les også: Kartverket - kva er bustadnummer?

Sist endra 29.09.2016

Snarvegar