Styrevervregister

I styrevervregisteret kan du sjå kva roller tilsette og folkevalde i Førde kommune har som styreleiar, styremedlem, oppdragstakar og innehavar av andre næringsinteresser.

Styrevervregisteret Førde kommune >

Kvifor eit styrevervregister?

Bakgrunnen for registeret er at kommunar, fylkeskommunar og kommunalt eigde selskap er avhengig av at innbyggarane har tillit til at mynde og produksjon vert ivaretatt best mogleg. Det er viktig å ​​skape openheit om kva roller enkeltpersonar har i form av verv og økonomiske interesser. ​

Snarvegar