FDV

Forvalting, drift og vedlikehald (FDV),  er ei intern serviceeining med ansvar for forvalting, drift og vedlikehald av alle bygningane som Førde kommune eig.

Vi administrerer og utfører dagleg reinhald, tilsyn, drift og vedlikehald av bygningane og dei tekniske installasjonane. Eininga utarbeider også oversikter og kalkyler for større vedlikehalds- og rehabiliteringsprosjekt, til kommunen sin økonomiplan.

 

I tillegg til bygningsareal, har FDV ansvar for tilsyn og vedlikehald av leikeplassar, idretts- og ballbaner, samt parkeringsplassane som høyrer til dei ulike bygningane.

 

Førde kommune sine bygningar omfattar vel 70 000 m2 bygningsareal, og tilhøyrande uteområde strekker seg over omlag 110 000 m2.

 

Kommunale bygg: 9 barnehagar, 9 skular, Førdehuset, Førde helsetun, Førde rådhus, Pensjonistheimen, omsorgsbustader på Prestebøen, ca 50 husvære i burettslag/sameige og einebustader.

 

  Vi leiger også ut lokale til eksterne brukarar, som til dømes i Førdehuset, Førde rådhus, Angedalsvegen 6 og gamle prestebustaden på Tåene.

   

  Førde kommune leiger kontor- og arbeidslokale til fleire tenesteeiningar i kommunen. FDV har også ansvar for reinhald hos fleire av desse.

   

  Eininga har 63 tilsette fordelt på ca 48,6 årsverk.

  Kontakt

  bilde av personen: Kari Aase

  Kari Aase

  Leiar forvaltning, drift og vedlikehald
  Telefon : 57 61 27 82
  Mobil: 996 49 962

  Snarvegar