Bu- og miljøtenesta

Bu- og miljøtenesta yt tenester til vaksne personar med psykisk utviklingshemming og elles store hjelpebehov. Vi har har to basar der det er knytt bustader til, men vi yt også tenester til personar som bur andre stader i Førde.

Kontakttelefonar Prestebøen 5 

  • Vakttelefon: 941 51 014
  • Nattevakt: 959 35 050

Kontaktelefon Steinavegen 40

Vakttelefon dag og natt: 941 79 142

Om bu- og miljøtenesta

Vi yt tverrfaglege tenester som inneber støtte i livet, knytt til dagleglivet sine funksjonar, som hygiene, matlaging, sosiale ferdigheiter. Støtten inneber også hjelp til å handtere og meistre psykiske vanskar.

Tenesta har for tida 32 årsverk fordelt på nærmare 60 tilsette. Desse har utdanning som vernepleiar, sjukepleiar, sosionom, barnevernspedagog, ergoterapeut, omsorgsarbeidar, hjelpepleiar. Nokre har vidareutdanning blant anna innan psykiatri.

Bu- og miljøtenesta er delt i to einingar

Kontakt

Erik Øksenberg Wold

Leiar bu- og miljøtenesta
Mobil: 948 09 065

Snarvegar