Kommuneplanen sin arealdel - planvedtak

Førde frå Viefjellet - Klikk for stort bilete

 Kommuneplanen sin arealdel 2019–2030 vart vedteken av Førde bystyre 26. september 2019. 

Planvedtak PBL § 11-15 – kommuneplanen sin arealdel

I samsvar med vedtak av kulturminneplanen (bystyresak 043/19) vart reguleringkravet i omsynssona for kulturmiljø teken ut. I dei reviderte plandokumenta er B15 på Korsen som framtidig fortettingsområde for bustad, teken ut.

Kommuneplanen sin arealdel 2019–2030

Sjå arealplankartet via kommunekart

 

Nye føresegner og normer for kommuneplanen 2019–2030

Ingen klagerett på kommuneplanen

I samsvar med PBL § 11-15 kan det ikkje klagast på planvedtaket som gjeld kommuneplanen sin arealdel.

Snarvegar