Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Gå til skjema for elektronisk høyringsuttale >

Publisert 24.05.2017

Planen legg til rette for for oppføring av bygningar for lagring av campingvogner, tilhengarar, og liknande utstyr for land- og sjøtransport på delar av eigedomen. 

Publisert 12.05.2017

 

Flataker Landskap og ARKI Arkitektar AS varslar om planstart med planprogram for detaljregulering for Bøen gbnr 43/8 på vegne av Åsen & Øvrelid Utvikling AS.

Informasjon om planarbeidet finn du her;

Varslingsbrev (PDF, 466 kB)

Grunnlagsdokument for varsling (PDF, 408 kB)

Referat frå planstartmøte (PDF, 452 kB)

 

Eventuelle merknader til planarbeidet og planprogrammet kan sendast skriftleg innan 15.06.2017 til:

Flataker Landskap, Pb 5109, 6021 Ålesund eller på e-post til flataker.landskap@online.no  

Publisert 03.05.2017
Villrein

Sogn og Fjordane villreinnemnd har fastsett fellingskvote for villrein 2017. Nærmare informasjon om vedtaka kan sendast frå villreinnemnda på oppmoding.

Vedtaka kan påklagast til Miljødirektoratet innan tre veker. Evt. klage lyt vere skriftleg og skal sendast til Sogn og Fjordane villreinnemnd.  

Publisert 27.04.2017

Planen skal legge til rette for etablering av ny gang- og sykkelveg på aust/nordaust-sida av E39 på strekninga frå Liavegen i sør til Skjæret i nord langs Halbrendslia, med planfri kryssing under E39.

 

Publisert 27.04.2017
Leirdalen område

Planen legg til rette for etablering av næringsareal, og uttak av stein, sand og grus i Leirdalen sør for Biltreff

Publisert 29.03.2017
Kartutsnitt Sunde Mo breibandutbygging 2017

Førde kommune vil søkje om statleg tilskot til utbygging av breiband i kommunen.

Vi vurderer i år å søkje for området Sunde/Mo. Bedrifter og innbyggjarar som ønskjer å uttale seg må gjere det innan 21. april 2017

Publisert 04.01.2017

Bystyret i Førde kommune har vedteke nemnde reguleringsplan. Det vert med dette varsla om vedtaket og at det er høve til å klage på dette. Vedtaket er gjort i sak BY 070/16 den 15.12.2016.

Fann du det du leita etter?

Snarvegar

 
 
Login for redigering