Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Gå til skjema for elektronisk høyringsuttale >

Sist endra 09.11.2016
Publisert 15.02.2019
Gjengedalsstøylen

Grunneigarar og grunneigarsamanslutningar med rettar innanfor landskapsvernområdet kan søke om tilskot. Det same kan lag, organisasjonar og andre som ønsker å utvikle verdiane i området. Søknadsfrist er 15. mars 2019.

Publisert 19.12.2018
Miljøfyrtårn Toyota 19

Toyota Førde er den 17. verksemda som no er sertifisert som Miljøfyrtårn i Førde kommune. Ordførar Olve Grotle overrekte diplom for Miljøfyrtårn til avdelingsleiar Stein Vidar Vie og miljøkoordinator Roy Thorsen.

Publisert 13.12.2018

I medhald av §12-8 i plan- og bygningslova vert det varsla om oppstart av detaljreguleringsplan for Flomstunet gnr. 61 bnr. 117, 53, 379 og 113 i Førde kommune. Planområdet er på om lag 3 250 m2, og ligg aust for Langebruvegen og Førde Rådhus, sør for Hafstadvegen.

Publisert 20.11.2018
Framside planprogram

Førde bystyre vedtok kommuneplanen sin samfunnsdel i møte 26. oktober 2018. 

Publisert 21.02.2018
Framside planprogram

Forslag til planprogram vart vedteke av planutvalet i møte 8. februar og stadfesta av bystyret 15. februar 2018. 

Publisert 26.06.2017

I samband med områderegulering for Brulandsvellene må det greiast ut tilhøve kring trafikkløysing for området. Planutvalet gjorde følgjande vedtak i møte den 22.06.2017 i sak 042/17:

 

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar