Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Gå til skjema for elektronisk høyringsuttale >

Publisert 10.11.2017

Det vert varsla start av detaljregulering Concord  gnr 21, bnr 527, 531 og 551 på Ytre Øyrane.

 

Publisert 09.11.2017

Planen legg til rette for etablering av forretning/kontor/næring/tenesteyting og uttak av stein og lausmasser på Hafstadflata sør for E39.

Publisert 08.11.2017

Bystyret i Førde kommune har i møte 26.10.2017 vedteke nemnde reguleringsplan. 

Publisert 08.11.2017

Bystyret i Førde kommune har i møte 26.10.2017 vedteke nemnde reguleringsplan. 

Publisert 07.11.2017

Planutvalet har i møte 19. oktober 2017, sak 16/902, vedteke å legge forslag til detaljregulering for Falkenstein B7-B11 ut til 2. gangs offentleg ettersyn.

 

 

Publisert 06.11.2017

Bystyret har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke å endre detaljregulering Nedre Halbrend gbnr 62/500 m. fl. Endringa gjeld § 3.2 i reguleringsføresegna: «Det kan oppførast bygningar med maks gesimshøgde 10 m frå gjennomsnittleg terreng rundt bygningane.» 

Publisert 06.11.2017

Førde bystyre vedtok detaljregulering Smestad gbnr. 22/52, 214 og 22/30 i møte den 26. oktober 2017. 

Publisert 30.10.2017
Sunde skule- og barnehage.JPG

Det vert med dette varsla oppstart av omregulering ved Sunde skule i Førde kommune. Gjeldande plan ‘Sunde, gbnr 58/69 m.fl.’ som er frå 2008 (planid 20070009) vil bli erstatta av detaljreguleringa.

 

Publisert 26.06.2017
Jølstra

I samband med kartlegging av naturfare, og eventuell planlegging av framtidige skringstiltak, vil NVE utføre kartleggingsarbeid i elvane Anga og Jølstra i perioden frå 3. juli til 20. november 2017

Publisert 26.06.2017

I samband med områderegulering for Brulandsvellene må det greiast ut tilhøve kring trafikkløysing for området. Planutvalet gjorde følgjande vedtak i møte den 22.06.2017 i sak 042/17:

 

Fann du det du leita etter?

Snarvegar

 
 
Login for redigering