Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Gå til skjema for elektronisk høyringsuttale >

Publisert 30.03.2017
Utsikt frå Slåttebakkane tomtefelt

Førde Tomteselskap har ledige tomter i Slåttebakkane. Frist for å søkje om tomt er 30. april 2017.

Publisert 29.03.2017
Kartutsnitt Sunde Mo breibandutbygging 2017

Førde kommune vil søkje om statleg tilskot til utbygging av breiband i kommunen.

Vi vurderer i år å søkje for området Sunde/Mo. Bedrifter og innbyggjarar som ønskjer å uttale seg må gjere det innan 21. april 2017

Publisert 22.03.2017

Norconsult AS varslar om planstart for detaljregulering Vie næringsområde - gnr 43, bnr 312, 313, 356-359 og del av 242 og 243.

 

Informasjon om planarbeidet finn du her;

Varslingsbrev (PDF, 503 kB)

Notat - vurdering KU (PDF, 237 kB)

 

Eventuelle merknader til planarbeidet og planprogrammet kan sendast skriftleg innan 30.04.2017 til:

Norconsult AS, Postboks 514, 6803 Førde Bergen eller på e-post til johm@norconsult.no

Publisert 27.02.2017

Bystyret i Førde kommune har i møte 16.02.2017 vedteke nemnde reguleringsplan. 

Publisert 27.02.2017

Planen legg til rette for oppføring av bygningar for lagring av campingvogner, tilhengarar, og liknande utstyr for land- og sjøtransport. Arealet er ca. 7 dekar, og ligg ca. 5 km vest for Førde sentrum. 

Publisert 22.02.2017

Med heimel i matrikkellova § 21 og lokal adresseforskrift vert adresseplan for Førde kommune lagt ut for innsamling av forslag til vegnamn.

Publisert 25.01.2017

Planutvalet i Førde kommune har gjort vedtak om å sende detaljregulering for nemnde reguleringsplan til høyring og offentleg ettersyn. Vi ber med dette om dykkar innspel og merknader til planforslaget.

Publisert 04.01.2017

Bystyret i Førde kommune har vedteke nemnde reguleringsplan. Det vert med dette varsla om vedtaket og at det er høve til å klage på dette. Vedtaket er gjort i sak BY 070/16 den 15.12.2016.

Fann du det du leita etter?

Snarvegar

 
 
Login for redigering