Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Gå til skjema for elektronisk høyringsuttale >

Sist endra 09.11.2016
Publisert 06.09.2019

Statens vegvesen skal i samarbeid med kommunane Naustdal og Førde utarbeide ein kommunedelplan for å avklare framtidig trase for ny riksveg 5 på strekningen Erdal–Naustdal. Vi ber med dette om innspel til arbeidet. Frist for å sende innspel er 20. oktober 2019.  

Publisert 30.08.2019

Foto: Kartutsnitt som viser utvida planområde 

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla utviding av planområdet til Detaljregulering bru Hafstad bydel – Angedalsvegen. Det er tidlegare meldt oppstart på dette planarbeidet i mars 2016.  

Publisert 12.06.2019

 

Planframlegget legg til rette for å føre opp nye husvære i rekkjehus, og blokker til studenthyblar øvst i Vieåsen. Planområdet omfattar også delar av eksisterande rekkjehus som i størst mogleg grad skal takast vare på slik dei er i dag.

Publisert 13.12.2018

I medhald av §12-8 i plan- og bygningslova vert det varsla om oppstart av detaljreguleringsplan for Flomstunet gnr. 61 bnr. 117, 53, 379 og 113 i Førde kommune. Planområdet er på om lag 3 250 m2, og ligg aust for Langebruvegen og Førde Rådhus, sør for Hafstadvegen.

Publisert 21.11.2018
Kulturminneplan, framside

I planutvalsmøtet 15. november 2018 vedtok utvalet å legge kulturminneplanen ut til høyring. Høyringsfrist var 8. februar 2019

Publisert 20.11.2018

Førde bystyre vedtok kommuneplanen sin samfunnsdel i møte 26. oktober 2018. 

Publisert 26.06.2017

I samband med områderegulering for Brulandsvellene må det greiast ut tilhøve kring trafikkløysing for området. Planutvalet gjorde følgjande vedtak i møte den 22.06.2017 i sak 042/17:

 

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar