Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Gå til skjema for elektronisk høyringsuttale >

Sist endra 09.11.2016
Publisert 20.06.2018

I medhald av Plan og Bygninglova § 12-8 vert det varsla om oppstart av detaljreguleringsplan for Kyrkjevegen gnr. 21 bnr. 139 i Førde kommune.

Publisert 06.06.2018

Planen legg til rette for etablering av tre nye bustadtomter, og ei hyttetomt er endra til bustadtomt.

Publisert 04.06.2018
Førdepakken 20_Bilete planområde

Førdepakken ved Statens vegvesen, i samarbeid med Førde kommune melder oppstart på arbeid med detaljreguleringsplan for ny fylkesveg med bru Halbrendsøyri - Øyrane.

Publisert 25.05.2018

Planframlegget legg til rette for å føre opp ei ny blokk for kontor og tenesteyting på 5/6 etasjar vest for eksisterande bygg på Øyrane. I tillegg kan det førast opp parkeringsanlegg på eksiserande parkeringspalssar i søraust.

Publisert 25.05.2018
Framside planprogram

Planutvalet har i møte 24. mai 2018 vedteke å legge kommuneplanen sin samfunnsdel 2018–2030 ut til høyring og offentleg ettersyn. 

Publisert 03.05.2018
Dronebilde

Frå måndag 7. mai og til og med onsdag 9. mai vil Norges Geotekniske Institutt (NGI) bruke drone til skredfarekartlegging i Førde kommune.

Publisert 06.04.2018
Kabler

Førde kommune vil søkje om statleg tilskot til utbygging av breiband i kommunen. Kommunen vil i år levere søknad for Solheimsdalen.

Publisert 21.02.2018
Framside planprogram

Forslag til planprogram vart vedteke av planutvalet i møte 8. februar og stadfesta av bystyret 15. februar 2018. 

Publisert 26.06.2017

I samband med områderegulering for Brulandsvellene må det greiast ut tilhøve kring trafikkløysing for området. Planutvalet gjorde følgjande vedtak i møte den 22.06.2017 i sak 042/17:

 

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar