Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Gå til skjema for elektronisk høyringsuttale >

Sist endra 09.11.2016
Publisert 17.07.2018
Vieåsen vest 1

 

Det vert med dette varsla om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan Vieåsen Vest, jf. §§ 12-1, 12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova. Planområdet femnar om del av eigedom gnr. 43, bnr. 362 m.fl.

Publisert 11.07.2018
Planområde

Planarbeidet vil legge til rette for kombinert formål som bustad, forretning og kontor i Langebruvegen 15 og 17.

 

Publisert 02.07.2018

Det er gjort endringar i Tobakkssalgsforskrifta. Frå og med 1. januar 2018 må alle som sel tobakk og tobakssurrogat vere registrert i Tobakksregisteret.

Publisert 29.06.2018
Endring Brulandsvellene FK-2 og FK-3
Coop Vest SA ønskjer å utvide eksisterande bygg med ca. 3 610 m2 for m.a. å etablere "drive in funksjon" for byggvarer i søre delen av eksisterande bygg.
 
Publisert 25.06.2018

Planutvalet har gjort vedtak om å legge framlegg til Områderegulering Ytre Øyrane ut til offentleg ettersyn i samsvar med Plan og Bygningslova § 12-10.

 

Publisert 06.06.2018

Planen legg til rette for etablering av tre nye bustadtomter, og ei hyttetomt er endra til bustadtomt.

Publisert 21.02.2018
Framside planprogram

Forslag til planprogram vart vedteke av planutvalet i møte 8. februar og stadfesta av bystyret 15. februar 2018. 

Publisert 26.06.2017

I samband med områderegulering for Brulandsvellene må det greiast ut tilhøve kring trafikkløysing for området. Planutvalet gjorde følgjande vedtak i møte den 22.06.2017 i sak 042/17:

 

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar