Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Gå til skjema for elektronisk høyringsuttale >

Sist endra 09.11.2016
Publisert 10.04.2019
Norsk flagg

Vi inviterer veteranar til markering av frigjeringsdagen 8. mai 2019. 

Publisert 08.04.2019
Planområde Rv

Førdepakken melder om oppstart på detaljreguleringsplan Rv. 5 Klettatunnelen 2. Det er ein vedteken plan for parsellen, men det har oppstått utfordringar under byggeplanlegginga. Difor er det behov for ein ny plan. 

Publisert 01.04.2019

Bystyret i Førde kommune har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke detaljregulering Førde sentralsjukehus i møte 28. mars 2019.

Publisert 01.04.2019

Planutvalet har gjort vedtak om å legge framlegg til endring av detaljregulering Slåttebakkane, del av gbnr. 62/562 ut til offentleg ettersyn i samsvar med Plan og Bygningslova § 12-10.

Publisert 29.03.2019
Øvre Sunde vest planområde

Planframlegget legg til rette for etablering av lågblokker og konsentrert småhusbusetnad vest for fylkesveg 482 til Sundsdalen.

Publisert 14.03.2019
Planområde Handelshuset 1

Det vert med dette varsla om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan Handelshuset 1 etter § 12-8 i plan- og bygningslova.

Publisert 17.12.2018
Illustrasjon Sunnfjord kommune

Planutvalet vedtok 13. desember 2018 å legge forslaget til kommuneplanen sin arealdel ut til høyring og offentleg ettersyn. Høyringsfrist var 8. februar 2019. 

Publisert 13.12.2018

I medhald av §12-8 i plan- og bygningslova vert det varsla om oppstart av detaljreguleringsplan for Flomstunet gnr. 61 bnr. 117, 53, 379 og 113 i Førde kommune. Planområdet er på om lag 3 250 m2, og ligg aust for Langebruvegen og Førde Rådhus, sør for Hafstadvegen.

Publisert 21.11.2018
Kulturminneplan, framside

I planutvalsmøtet 15. november 2018 vedtok utvalet å legge kulturminneplanen ut til høyring. Høyringsfrist var 8. februar 2019

Publisert 20.11.2018
Framside planprogram

Førde bystyre vedtok kommuneplanen sin samfunnsdel i møte 26. oktober 2018. 

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar