Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Gå til skjema for elektronisk høyringsuttale >

Publisert 11.07.2017

Det er vedteke utlegging til høyring og offentleg ettersyn av 3 detaljreguleringsplanar for tiltak i Førdepakken. Det er planlagd informasjonsmøter for å informere om planane og planarbeidet. For 2 av tiltaka har vi måte byte om på dagane for møta. Møta er planlagd som følgjer:

Publisert 05.07.2017

Planen skal legge til rette for etablering av ny gang- og sykkelveg frå vegsystemet i Hafstadparken og vidare langs Jølstra opp til Kronborgvegen ved Viabrua. Det overordna målet er å leggje til rette for at syklistar og gåande, kan få eit trygt og godt samband i området.

Publisert 05.07.2017

Planen skal legge til rette for etablering ny gang- og sykkeltunnel langs rv. 5, parallelt med den eksisterande Klettatunnelen. 

Publisert 05.07.2017

Planen skal legge til rette for etablering ny kommunal gate frå rv. 5 over Indre Øyrane med ny bru over Løken til Langebruvegen, samt oppgradering av Langebruvegen fram til sør om Langebruvegen 15 og 22.

Publisert 30.06.2017

Planutvalet i Førde har i møte 22.06.2017 vedteke å legge planframlegget ut til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 12-10.

Publisert 26.06.2017
Jølstra

I samband med kartlegging av naturfare, og eventuell planlegging av framtidige skringstiltak, vil NVE utføre kartleggingsarbeid i elvane Anga og Jølstra i perioden frå 3. juli til 20. november 2017

Publisert 26.06.2017
Osefossen

Varsling om oppstart og høyring av framlegg til planprogram. Kommunane Jølster, Førde, Gaular og Naustdal har vedteke å leggja ut planprogram på høyring. 

Publisert 26.06.2017

I samband med områderegulering for Brulandsvellene må det greiast ut tilhøve kring trafikkløysing for området. Planutvalet gjorde følgjande vedtak i møte den 22.06.2017 i sak 042/17:

 

Publisert 09.06.2017

Det er varsla start av detaljregulering Vettreiene - Holsen for vestre del av området.

 

Publisert 27.04.2017
Leirdalen område

Planen legg til rette for etablering av næringsareal, og uttak av stein, sand og grus i Leirdalen sør for Biltreff

Publisert 29.03.2017
Kartutsnitt Sunde Mo breibandutbygging 2017

Førde kommune vil søkje om statleg tilskot til utbygging av breiband i kommunen.

Vi vurderer i år å søkje for området Sunde/Mo. Bedrifter og innbyggjarar som ønskjer å uttale seg må gjere det innan 21. april 2017

Publisert 04.01.2017

Bystyret i Førde kommune har vedteke nemnde reguleringsplan. Det vert med dette varsla om vedtaket og at det er høve til å klage på dette. Vedtaket er gjort i sak BY 070/16 den 15.12.2016.

Fann du det du leita etter?

Snarvegar

 
 
Login for redigering