Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Gå til skjema for elektronisk høyringsuttale >

Sist endra 09.11.2016
Publisert 17.12.2018
Førde frå lufta

Planutvalet vedtok 13. desember 2018 å legge forslaget til kommuneplanen sin arealdel ut til høyring og offentleg ettersyn. Høyringsfrist er 8. februar 2019. 

Publisert 14.12.2018
Klimaplan framside

Førde, Gaular, Naustdal og Jølster kommune har utarbeidd framlegg til interkommunal plan for klimaomstilling i Sunnfjord 2019–2030. 

Publisert 13.12.2018

I medhald av §12-8 i plan- og bygningslova vert det varsla om oppstart av detaljreguleringsplan for Flomstunet gnr. 61 bnr. 117, 53, 379 og 113 i Førde kommune. Planområdet er på om lag 3 250 m2, og ligg aust for Langebruvegen og Førde Rådhus, sør for Hafstadvegen.

Publisert 28.11.2018
Steinavegen 11-13 illustrasjon

Planframlegget legg til rette for å føre opp to nye blokker på 5 og 6 etasjar med inntil 35 bueiningar mellom Steinavegen og Halbrendslia. Det er regulert område for frittliggande bustader med tilhøyrande infrastruktur og uteopphaldsareal.

 

 

Publisert 21.11.2018

I planutvalsmøtet 15. november 2018 vedtok utvalet å legge kulturminneplanen ut til høyring. Høyringsfrist er 15. januar 2019. 

Publisert 20.11.2018
Framside planprogram

Førde bystyre vedtok kommuneplanen sin samfunnsdel i møte 26. oktober 2018. 

Publisert 19.11.2018
Angedalsvegen 6

Førde kommune har bestemt at eigedommen Angedalsvegen 6 skal leggast ut for sal. Bygningen som står på tomta vil bli rive før overdraging, og eigedommen blir seld som utbyggingsareal. Prisantydning er 7 millionar kroner. 

Publisert 25.10.2018

Førde kommune gjennomførte dialogmøte 17. oktober 2018 med aktuelle kjøparar av Angedalsvegen 6. Her finn du referat frå møtet, presentasjonen som vart vist i møtet og saksframlegget til formannskapet om eit eventuelt sal av Angedalsvegen 6.  

Publisert 21.02.2018
Framside planprogram

Forslag til planprogram vart vedteke av planutvalet i møte 8. februar og stadfesta av bystyret 15. februar 2018. 

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar