Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Gå til skjema for elektronisk høyringsuttale >

Sist endra 09.11.2016
Publisert 20.10.2018

Forskrifta om felles adressesystem er no vedteke i dei fire kommunane. Forskrifta utfyller gjeldande lovverk.

 

Forskrifta er også sendt til Norsk Lovtidend (lovdata.no) for kunngjering.

 

Publisert 10.10.2018

Planen legg til rette for å føre opp ei ny blokk for kontor og tenesteyting på 5/6 etasjar vest for eksisterande bygg på Øyrane. I tillegg kan det førast opp parkeringsanlegg på eksisterande parkeringsplassar i søraust.

Publisert 01.10.2018

Planutvalet har i møte 20. september 2018, sak 048/18, vedteke å legge forslag til detaljregulering for Førde sentralsjukehus til høyring og offentleg ettersyn.

Publisert 01.10.2018

Planutvalet har i møte 20. september 2018, sak 047/18, vedteke å legge forslag til detaljregulering for Sandtak Vie til høyring og offentleg ettersyn.

Publisert 01.10.2018

Planutvalet vedtok 20.09.2018 å legge detaljregulering for Elvekanten, gbnr. 21/342 og del av 21/657  fram for høyring og offentleg ettersyn i 2 alternativ. Planframlegget skal i hovudsak legge til rette for bustad, forretning og kontor og er eit viktig byutviklingsprosjekt. Alternativ 1 er planfremjar sitt hovudforslag. Alternativ 2 er planforslag med rådmannen sine endringar.

 

 

Publisert 21.02.2018
Framside planprogram

Forslag til planprogram vart vedteke av planutvalet i møte 8. februar og stadfesta av bystyret 15. februar 2018. 

Publisert 26.06.2017

I samband med områderegulering for Brulandsvellene må det greiast ut tilhøve kring trafikkløysing for området. Planutvalet gjorde følgjande vedtak i møte den 22.06.2017 i sak 042/17:

 

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar