Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Gå til skjema for elektronisk høyringsuttale >

Sist endra 09.11.2016
Publisert 24.06.2019

Planutvalet har i møte 13. juni 2019 vedteke å legge forslag til detaljregulering for Leirdalen - del av gbnr. 61/41 ut til høyring og offentleg ettersyn.

 

Publisert 22.06.2019
Normalprofil Angedalsvegen

Planutvalet vedtok i møte 13. juni 2019 å legge planforslaget Detaljreguleringsplan Fv. 481 Angedalsvegen del 1 ut på høyring. Fristen for å gi innspel er 3. september 2019. Illustrasjon: Normalprofil for Angedalsvegen. 

Publisert 22.06.2019
Illustrassjon Multiconsult E39 Fjellvegen - Hafstadvegen

Planutvalet vedtok i møte 13. juni 2019 å legge planforslaget Detaljregulering E39 Fjellvegen - Hafstadvegen ut på høyring. Fristen for å gi innspel er 3. september 2019. Illustrasjon: Multiconsult

Publisert 22.06.2019
Klettatunnelen illustrasjon

Planutvalet vedtok i møte 13. juni 2019 å legge planforslaget for Klettatunnelen ut på høyring. Fristen for å gi innspel er 3. september 2019. Det blir invitert til ope møte om planforlaget 25. juni på Førde rådhus. Illustrasjon: Statens vegvesen

Publisert 19.06.2019
elvekanten_plankart_vedtak

Planen legg til rette for å føre opp ei ny blokk på 5/6 etasjar for bustad, forretning og kontor, med parkeringsanlegg i kjellar.

Publisert 12.06.2019
Vieåsen vest flyfoto

 

Planframlegget legg til rette for å føre opp nye husvære i rekkjehus, og blokker til studenthyblar øvst i Vieåsen. Planområdet omfattar også delar av eksisterande rekkjehus som i størst mogleg grad skal takast vare på slik dei er i dag.

Publisert 11.06.2019

Planen legg til rette for å føre opp ei ny blokk for kontor og tenesteyting på 3-5 etasjar aust for Hafstad vidaregåande skule og nord for europaveg 39. Tilkomst til området vil skje frå ny gate i nord.

Publisert 29.04.2019
Illustrasjon Sunnfjord kommune

Fellesnemnda for Sunnfjord kommune ber om innspel til nye forskrifter for teknisk sektor. Forskriftene skal gjelde frå 1. januar 2020.

Publisert 06.05.2019
Villrein

Sogn og Fjordane villreinnemnd har fastsett fellingskvote for villrein 2019. Nærmare informasjon om vedtaka kan sendast frå villreinnemnda på oppmoding.

Vedtaka kan påklagast til Miljødirektoratet innan tre veker. Evt. klage lyt vere skriftleg og skal sendast til Sogn og Fjordane villreinnemnd.  

Publisert 17.12.2018
Illustrasjon Sunnfjord kommune

Planutvalet vedtok 13. desember 2018 å legge forslaget til kommuneplanen sin arealdel ut til høyring og offentleg ettersyn. Høyringsfrist var 8. februar 2019. 

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar