Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Gå til skjema for elektronisk høyringsuttale >

Sist endra 09.11.2016
Publisert 06.11.2019

Det vert med dette varsla om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan Indre Øyrane, gbnr. 21/567, jf. § 12-8 i plan- og bygningslova (pbl). Det vert i tillegg starta tiningar av utbyggingsavtale for detaljreguleringsplan Indre Øyrane gbnr. 21/567, jf. § 17-4 i pbl.

 

 

Publisert 24.10.2019

Kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal vedtok i juni 2019 interkommunal plan for klimaomstilling i Sunnfjord 2019–2030.

Publisert 23.10.2019
Førde frå Viefjellet

 Kommuneplanen sin arealdel 2019–2030 vart vedteken av Førde bystyre 26. september 2019. 

Publisert 02.10.2019

Med heimel i anskaffelsesforskrifta § 2-3 har Førde kommune tildelt einerett til Sunnfjord Miljøverk IKS for utføring av kommunen sine lovpålagte oppgåver med grunnlag i ureiningslova § 26 første og tredje ledd, § 29 tredje ledd og § 30 med underliggande forskrifter. Vidare er Sunnfjord Miljøverk IKS, med same heimel, også tildelt einerett for tømming og mottak av slam frå kommunale slamavskiljarar, mottak av slam frå kommunale reinseanlegg og innsamling, mottak og behandling av avfall frå kommunale verksemder/institusjonar.

 

Publisert 20.11.2018

Førde bystyre vedtok kommuneplanen sin samfunnsdel i møte 26. oktober 2018. 

Publisert 26.06.2017

I samband med områderegulering for Brulandsvellene må det greiast ut tilhøve kring trafikkløysing for området. Planutvalet gjorde følgjande vedtak i møte den 22.06.2017 i sak 042/17:

 

Snarvegar