Arealdel 2014 - 2027
Tittel Publisert Type
Alternative lokaliseringar av nye handelstilbod, Kommuneplan 2015 - 2027

12.01.2015 Filtype
Alternativt plankart Førde Kommuneplan 2015 - 2027

11.01.2015 Filtype
Forslag til generelle føresegner og retningslinjer, Kommuneplan 2015 - 2027

12.01.2015 Filtype
Føresegner og retningslinjer etter vedtak KMD

13.01.2016 Filtype
Føresegner og retningslinjer kommuneplan 2015 - 2027

11.01.2015 Filtype
Handelsanalyse Vista Analyse 2014

21.06.2016 Filtype
Illustrasjon senterstrukturen i Førde kommuneplan 2015 - 2027

12.01.2015 Filtype
KMD_Stadfesting arealdel

13.01.2016 Filtype
Kommuneplan arealdel komplett_KMD

13.01.2016 Filtype
Kommuneplanen sin arealdel 2015 - 2027, presentasjon på folkemøte 13.01.15

23.01.2015 Filtype
Konsekvensutgreiing for Brulandsvellene Handelspark, Kommuneplan 2015 - 2027

12.01.2015 Filtype
Konsekvensutgreiing for Ytre Øyrane, Kommuneplan 2015 -2027

12.01.2015 Filtype
KU og ROS for nye utbyggingsområde

19.08.2015 Filtype
Offentleg ettersyn av Kommuneplanen sin arealdel 2015 - 2027

11.01.2015 Filtype
Omsynssone bandleggingssone Førde kommuneplan 2015 - 2027

11.01.2015 Filtype
Omsynssone bandleggingssone sentrum kommuneplan 2015 - 2027

11.01.2015 Filtype
Omsynssone for fare Førde kommuneplan 2015 - 2027

11.01.2015 Filtype
Omsynssone for fare sentrum kommuneplan 2015 - 2027

11.01.2015 Filtype
Omsynssone for naturfare Førde kommuneplan 2015 - 2027

11.01.2015 Filtype
Omsynssone for naturfare sentrum kommuneplan 2015 - 2027

11.01.2015 Filtype
Omsynssone for støy og sikring Førde kommuneplan 2015 - 2027

11.01.2015 Filtype
Omsynssone for støy og sikring sentrum

11.01.2015 Filtype
Plankart Førde Kommuneplan 2015 - 2027

11.01.2015 Filtype
Plankart sentrum kommuneplan 2015 - 2027

11.01.2015 Filtype
Planomtale kommuneplan 2015 - 2027

11.01.2015 Filtype
Reglar for adressering, Kommuneplan 2015 - 2027

12.01.2015 Filtype
Reglar for frikjøp parkering, Kommuneplan 2015 - 2027

12.01.2015 Filtype
Reglar for parkering, Kommuneplan 2015 - 2027

12.01.2015 Filtype
Reglar for skilt og reklame, Kommuneplan 2015 - 2027

12.01.2015 Filtype
Reglar for vatn og avløp, Kommuneplan 2015 -2027

Kommunaltekniske VA-normer for Førde kommune

12.01.2015 Filtype
Reglar for veg og gate, Kommuneplan 2015 - 2027

12.01.2015 Filtype
Reglar VA A1 Kabel og VA grøft

28.10.2015 Filtype
Reglar VA A10 Isolert kum

28.10.2015 Filtype
Reglar VA A11 Standard steinfangkum

28.10.2015 Filtype
Reglar VA A12 Sandfang

28.10.2015 Filtype
Reglar VA A13 Prinsippskisse avgreiningar

28.10.2015 Filtype
Reglar VA A2 Stikkleidningar vatn

28.10.2015 Filtype
Reglar VA A3 Stikkleidningar avløp

28.10.2015 Filtype
Reglar VA A4-B Forankring fjellgrøft

28.10.2015 Filtype
Reglar VA A5 Grøftestengsel

28.10.2015 Filtype
Reglar VA A6-A7 Reduksjonskum - enkelt omløp

28.10.2015 Filtype
Reglar VA B1 Krav til innmåling og dokumentasjon

28.10.2015 Filtype
Reglar VA B2 Pumpestasjonar vassforsyning

28.10.2015 Filtype
Reglar VA B3 Krav til avløpspumpestasjonar

28.10.2015 Filtype
Reglar VA B3.1 Funksjonsbeskrivelse avløpspumpestasjon

28.10.2015 Filtype
Reglar VA B3.2 Beskrivelse elektro avløpspumpestasjon

28.10.2015 Filtype
Reglar VA B3.3 Mal for elektroteikningar avløpspumpestasjon

28.10.2015 Filtype
Reglar VA B4 Krav til teknisk plan

28.10.2015 Filtype
Reglar VA B5 Overvassnorm Sunnfjord - Vedlegg

28.10.2015 Filtype
Regulerings- og utbyggingsplanar som skal gjelde, Kommuneplan 2015 - 2027

12.01.2015 Filtype
ROS-analyse (førebels) for Ytre Øyrane, Kommuneplan 2015 - 2027

12.01.2015 Filtype
ROS-analyse Brulandsvellene, Kommuneplan 2015 - 2027

12.01.2015 Filtype
Saksutgreiing og møteprotokoll kommuneplan 2015 - 2027

11.01.2015 Filtype
Samla innspel til arealdelen etter høyring

23.02.2015 Filtype
Trafikkanalyse områderegulering brulandsvellene, Kommuneplan 2015 -2027

12.01.2015 Filtype
Vedlegg KU mulighetsstudie 3 D Brulandsvellene, Kommuneplan 2015 -2027

12.01.2015 Filtype
Volumstudie 4, Kommuneplan 2015 - 2027

12.01.2015 Filtype

Snarvegar