Arealdel 2014 - 2027
Tittel Publisert Type
Alternative lokaliseringar av nye handelstilbod, Kommuneplan 2015 - 2027

12.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned alternativ_lokalisering_av_nye_handelstilbod,_kommuneplan_2015_-_2027.pdf
Alternativt plankart Førde Kommuneplan 2015 - 2027

11.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned alternativt_plankart_foerde_kommuneplan_2015_-_2027.pdf
Forslag til generelle føresegner og retningslinjer, Kommuneplan 2015 - 2027

12.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned forslag_til_generelle_foersesegner_og_retningslinjer_kommuneplan_2015_-_2027.pdf
Føresegner og retningslinjer etter vedtak KMD

13.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02_foeresegner_retningslinjer_151218.pdf
Føresegner og retningslinjer kommuneplan 2015 - 2027

11.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned foeresegner_og_retningsliner_kommuneplanen_sin_arealdel_2015_-_2027.pdf
Handelsanalyse Vista Analyse 2014

21.06.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned handelsanalyse_vista_analyse_juli_2014.pdf
Illustrasjon senterstrukturen i Førde kommuneplan 2015 - 2027

12.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned illustrasjon_senterstrukturen_i_foerde_kommuneplan_2015_-_2027.pdf
KMD_Stadfesting arealdel

13.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned kommuneplan_i_foerde_kommune_-_motsegn_til_utbyggingsomraad.pdf
Kommuneplan arealdel komplett_KMD

13.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned komplett_dokument_m_kmd.pdf
Kommuneplanen sin arealdel 2015 - 2027, presentasjon på folkemøte 13.01.15

23.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned kommuneplanen_sin_arealdel_-_folkemoete_13.01.15_presentasjon.pdf
Konsekvensutgreiing for Brulandsvellene Handelspark, Kommuneplan 2015 - 2027

12.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned konsekvensutgreiing_fro_brulandsvellene_handelspark,_kommuneplan_2015_-_2027.pdf
Konsekvensutgreiing for Ytre Øyrane, Kommuneplan 2015 -2027

12.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned konsekvensutgreiing_for_ytre_oeyrane.pdf
KU og ROS for nye utbyggingsområde

19.08.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06a_vedlegg_ku_og_ros_arealdel.pdf
Offentleg ettersyn av Kommuneplanen sin arealdel 2015 - 2027

11.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned offentleg_ettersyn_av_kommuneplanen_sin_arealdel_2015_-_2027.pdf
Omsynssone bandleggingssone Førde kommuneplan 2015 - 2027

11.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned omsynnsone_bandleggingssone_foerde_kommuneplan_2015_-_2027.pdf
Omsynssone bandleggingssone sentrum kommuneplan 2015 - 2027

11.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned omsynssone_bandleggingssone_sentrum_kommuneplan_2015_-_2027.pdf
Omsynssone for fare Førde kommuneplan 2015 - 2027

11.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned omsynssone_for_fare_foerde_kommuneplan_2015_-_2027.pdf
Omsynssone for fare sentrum kommuneplan 2015 - 2027

11.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned omsynssone_for_fare_sentrum.pdf
Omsynssone for naturfare Førde kommuneplan 2015 - 2027

11.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned omsynssone_for_naturfare_foerde.pdf
Omsynssone for naturfare sentrum kommuneplan 2015 - 2027

11.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned omsynssone_for_naturfare_sentrum_kommuneplan_2015_-2027.pdf
Omsynssone for støy og sikring Førde kommuneplan 2015 - 2027

11.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned omsynssone_for_stoey_og_sikring_foerde.pdf
Omsynssone for støy og sikring sentrum

11.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned omsynssone_for_stoey_og_sikring_sentrum_kommuneplan_2015_-_2027.pdf
Plankart Førde Kommuneplan 2015 - 2027

11.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned plankart_foerde_kommuneplan_2015_-_2027.pdf
Plankart sentrum kommuneplan 2015 - 2027

11.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned plankart_sentrum_kommuneplan_2015_-_2027.pdf
Planomtale kommuneplan 2015 - 2027

11.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03_planomtale_1505021.pdf
Reglar for adressering, Kommuneplan 2015 - 2027

12.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reglar_for_adressering_kommuneplan_2015_-_2027.pdf
Reglar for frikjøp parkering, Kommuneplan 2015 - 2027

12.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reglar_for_frikjoep_parkering_kommuneplan_2015_-_2027.pdf
Reglar for parkering, Kommuneplan 2015 - 2027

12.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05a_vedlegg_parkering_1.pdf
Reglar for skilt og reklame, Kommuneplan 2015 - 2027

12.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reglar_for_skilt_og_reklame_kommuneplan_2015_-_2027.pdf
Reglar for vatn og avløp, Kommuneplan 2015 -2027

Kommunaltekniske VA-normer for Førde kommune

12.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned va-reglar_foerde_kommune.pdf
Reglar for veg og gate, Kommuneplan 2015 - 2027

12.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reglar_for_veg_og_gate_kommuneplan_2015_-_2027.pdf
Reglar VA A1 Kabel og VA grøft

28.10.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reglar_va_a1_kabel_og_va_groeft.pdf
Reglar VA A10 Isolert kum

28.10.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reglar_va_a10_isolert_kum.pdf
Reglar VA A11 Standard steinfangkum

28.10.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reglar_va_a11_standard_steinfangkum.pdf
Reglar VA A12 Sandfang

28.10.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reglar_va_a12_sandfang_(1).pdf
Reglar VA A13 Prinsippskisse avgreiningar

28.10.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reglar_va_a13_prinsippskisse_avgreiningar.pdf
Reglar VA A2 Stikkleidningar vatn

28.10.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reglar_va_a2_stikkledningar_vatn.pdf
Reglar VA A3 Stikkleidningar avløp

28.10.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reglar_va_a3_stikkledningar_avloep_rev1606.pdf
Reglar VA A4-B Forankring fjellgrøft

28.10.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reglar_va_a4-b_forankring_fjellgroeft.pdf
Reglar VA A5 Grøftestengsel

28.10.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reglar_va_a5_groeftestengsel.pdf
Reglar VA A6-A7 Reduksjonskum - enkelt omløp

28.10.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reglar_va_a6_-_a7_reduksjonskum_-_enkelt_omloep.pdf
Reglar VA B1 Krav til innmåling og dokumentasjon

28.10.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reglar_va_b1_krav_til_innmaaling_og_dokumentasjon.pdf
Reglar VA B2 Pumpestasjonar vassforsyning

28.10.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reglar_va_b2_pumpestasjonar_vassforsyning.pdf
Reglar VA B3 Krav til avløpspumpestasjonar

28.10.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reglar_va_b3_krav_til_avloepspumpestasjonar_revidert.pdf
Reglar VA B3.1 Funksjonsbeskrivelse avløpspumpestasjon

28.10.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reglar_va_vedlegg_b3.1_funksjonsbeskrivelse_avloepsstasjon.pdf
Reglar VA B3.2 Beskrivelse elektro avløpspumpestasjon

28.10.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reglar_va_vedlegg_b3.2_beskrivelse_elektro.pdf
Reglar VA B3.3 Mal for elektroteikningar avløpspumpestasjon

28.10.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reglar_va_vedlegg_b3.3_elektroteikningar_avloepsstasjon-_mal.pdf
Reglar VA B4 Krav til teknisk plan

28.10.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reglar_va_b4_krav_til_teknisk_plan.pdf
Reglar VA B5 Overvassnorm Sunnfjord - Vedlegg

28.10.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reglar_va_b5_overvassnorm_sunnfjord_-_vedlegg.pdf
Regulerings- og utbyggingsplanar som skal gjelde, Kommuneplan 2015 - 2027

12.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned regulerings-_og_utbyggingsplanar_som_skal_gjelde_kommuneplan_2015_-_2027.pdf
ROS-analyse (førebels) for Ytre Øyrane, Kommuneplan 2015 - 2027

12.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ros-analyse_(foerebels)_for_ytre_oeyrane,_kommuneplan_2015_-_2027.pdf
ROS-analyse Brulandsvellene, Kommuneplan 2015 - 2027

12.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ros-analyse_brulandsvellene,_kommuneplan_2015_-_2027.pdf
Saksutgreiing og møteprotokoll kommuneplan 2015 - 2027

11.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned saksutgreiing_og_moeteprotokoll_kommuneplanen_sin_arealdel_2015_-_2027.pdf
Samla innspel til arealdelen etter høyring

23.02.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned kommuneplanen_-_merknader_samla_sortert.pdf
Trafikkanalyse områderegulering brulandsvellene, Kommuneplan 2015 -2027

12.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned trafikkanalyse_omraaderegulering_brulandsvellene,_kommuneplan_2015_-_2027.pdf
Vedlegg KU mulighetsstudie 3 D Brulandsvellene, Kommuneplan 2015 -2027

12.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned vedlegg_ku_mulighetsstudie_3_d_brulandsvellene,_kommuneplan_2015_-_2027.pdf
Volumstudie 4, Kommuneplan 2015 - 2027

12.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned volumstudie_kommuneplan_2015_-_2027.pdf

Snarvegar