Førde norsksenter - busetting og norskopplæring


Førde norsksenter er kommunen si teneste for busetting av flyktningar, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 

Kontaktinformasjon Førde norsksenter

Førde norsksenter dekker fleire kommunar

I introduksjonsprogrammet har vi om lag 80 deltakarar som er busette i Førde, Jølster, Naustdal og Gaular. 

Rundt 400 deltakarar frå 20–30 ulike land/ landområde får opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Senteret har programrådgjevarar og lærarar, tospråklege assistentar/morsmållærarar i tillegg til konsulent, leiar og assisterande leiar. To dagar i veka har vi helsesøster. 

 

Vi treng bustader og praksisplassar!

Vi treng bustader til flyktningane som skal busetjast i Førde. I tillegg treng vi praksisplassar (språkpraksis/ arbeidspraksis).

Ta kontakt med Adam Hussein for meir informasjon:

 

Førde norsksenter på kartet