Styringsdokument

– Førde kommune skal vere ein god stad å bu og vekse opp i, og vi skal alltid ha innbyggjarane sitt beste som siktemål (Etikkreglementet til Førde kommune).

Reglement og andre dokument som er styrande for vårt arbeid


Forskrifter og vedtekter