Kommuneplan for Førde

Kommuneplanen er kommunen sitt overordna styringsdokument og inneheld mål og retningsval for kommunen sin utvikling. Kommuneplanen består av ein samfunnsdel og ein arealdel.  Planen vert utarbeidd for ein periode på 12 år og vert revidert kvart fjerde år. 

Arealdelen av kommuneplanen 2019–2030

Bystyret vedtok kommuneplanen sin arealdel i møte 26. september 2019. 

Sjå arealplankartet via kommunekart
 

Nye føresegner og normer for arealdelen av kommuneplanen 2019–2030

    Arealdelen - vidareført frå førre periode:

    Samfunnsdelen av kommuneplanen 2018–2030

    Kontaktpersonar for arbeidet med kommuneplanen: