Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Gå til skjema for elektronisk høyringsuttale >

Publisert 17.11.2015

Bakgrunn

Sivilforsvaret har behov for eit større lager for lagring av sitt materiell i Førde kommune. Kommunen(e) er ansvarleg for å stille lager til disposisjon i samsvar med Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret.

 

Publisert 12.11.2015

Rådmannen har gjort vedtak om mindre endring av reguleringsplan Slåttebakkane. Sjå saksdokumenta nedanfor.

Publisert 05.11.2015

Bystyret i Førde kommune har i samsvar med pbl § 12-12 vedteke reguleringsendring for Indre Hornnesvika i sak 055/15 den 29.10.2015

Publisert 21.10.2015

Vestlandshus AS varslar om oppstart av detaljregulering for Flatabakken 1. Planområdet ligg på gbnr 21/250 med tilhøyrande areal for tilkomst. Detaljreguleringa har som må å leggja til rette for konsentrert bustad.

Eventuelle merknader til planarbeidet kan sendast skriftleg innan 30.11.2015 til:

Vestlandshus AS, Lerstadvegen 517, 6018 Ålesund, e-post: post@vestlandshus.no

 

Les:

Varselbrev (PDF, 134 kB)

Vedlegg 1 kart (PDF, 38 kB)

Vedlegg 2 partar (PDF, 36 kB)

 

 

Publisert 14.07.2015

Her finn du oversikt med link til oppdaterte plandokument etter vedtak.

Arealdelen er gjeldande frå vedtaksdato med unntak av område for fritidsbustader aust for Digernesvatnet. Spørsmålet knytt til område for fritidsbustader vert handsama og avgjort av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD), og kommunen kan ikkje kunngjere planvedtaket før det ligge føre vedtak frå KMD.

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar

 
 
Login for redigering