Skip Navigation LinksFramside > Kontakt oss > Kunngjeringar

Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 


Bruk gjerne det elektroniske skjemaet Høyringsuttale for å melde inn merknader til Førde kommune.


Publisert 22.04.2014
Halbrend skule, idrettsbana

Planforslaget til kommuneplanen sin samfunnsdel 2014 - 2026 vert lagt ut til offentleg ettersyn.

Høyringsfristen er
28. april 2014.
 

Publisert 14.04.2014

Flataker Landskap/Arki AS varslar start av detaljregulering for Rødekorsbygget - gbnr 21/389. Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for utviding av Rødekorsbygget med eit tilbygg aust for dagens bygg.

Frist for innspel er 30.5.2014.

 

Publisert 01.04.2014

Bystyret i Førde kommune har i samsvar med pbl § 12-12 vedteke Detaljregulering Vie Tun 11 i sak 007/14 den 27.3.2014.

Publisert 06.01.2014

Aaland arkitektkontor har utarbeidd framlegg til detaljregulering for Pinndalen nord på vegne av grunneigar Pinndalen DA. Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert småhus-busetnad med inntil 90 bueiningar. Bustadane er planlagd som rekkjer eller lågblokker med 2-4 etasjar med ein utnyttingsgrad på 40 % BYA. Aust i planområdet er det regulert inn rundkøyring for buss, parkeringsareal og lunneplass. Parkeringsarealet er regulert både for gjester til bustadane i feltet og til Hafstadfjellet. Det vert vist til planomtalen for fleire opplysningar om framlegget.

 

Publisert 03.07.2013
Kart Forde sentrum_20000_TILTAK SOM VEDTEKNE 19-06-13.jpg

Rulleringa vart samrøystes godkjent i samsvar med framlegg frå planutvalet. 

 

Publisert 03.07.2013
Kart alt_3.jpg

Denne planen vart samrøystes godkjent i begge kommunane Gaular og Førde i samsvar med tilrådinga om at alt. 3 Myra – Brulandsberget – Viegjerdet skal vere framtidig trase for E39.

 

Publisert 27.06.2013

Frå 1. juli 2013 blir Fylkesmannen i Sogn og Fjordane ny lokal verjemålsmyndigheit. Det betyr at ansvar, oppgåver og finansiering innan verjemålsområdet blir overført til Fylkesmannen. 

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF

Kontaktinformasjon

Førde kulturskule Kyrkjevegen 9 Postboks 338
6802 Førde
E-post : tsk@forde.kommune.no
Telefon
: 57 72 20 94

Faks
: 57 72 20 96
Mobil
: 415 05 970
Beredskap
: 97 12 14 00
Org.nr.
: NO 963923511 mva
Kontonr.
: 3700 07 00720
Kommunenr.
: 1432

Sjå bilete frå Førde

Klakegghuset | Fotograf: Oskar Andersen
Klakegghuset
Oskar Andersen