Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Gå til skjema for elektronisk høyringsuttale >

Publisert 29.06.2016

Planen legg til rette for etablering av industri, lager, forretning, transportbedrifter og vegserviceanlegg på Moskog. Det er ikkje tillate å etablere bedrifter som driv berre kontorverksemd. Kontor skal avgrensast til administrasjon og støttefunksjon for forretning, lager eller industri. Byggeområde er utvida noko mot nord og vesti høve gjeldande reguleringsplan.

 

Publisert 29.06.2016

Plananframlegget legg til rette for å etablere gang- og sykkelveg langs E39 frå Farsund til Kusslid, i samband med framføring av leidningsnett for vatn og avlaup til Moskog.

Publisert 29.06.2016

Plananframlegget legg til rette for å etablere gang- og sykkelveg langs E39 frå Kusslid til Moskog i samband med framføring av leidningsnett for vatn og avlaup til Moskog

 

Publisert 29.06.2016

Planutvalet i Førde har i møte 22.6.2016 vedteke å legge planframlegget ut til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 12-10.

Publisert 29.06.2016

Planutvalet i Førde har i møte 22.6.2016 vedteke å legge planframlegget ut til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 12-10.

Publisert 29.06.2016

Planutvalet i Førde har i møte 22.6.2016 vedteke å legge planframlegget ut til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 12-10.

 

 

Publisert 29.06.2016

Planutvalet i Førde har i møte 22.6.2016 vedteke å legge planframlegget ut til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 12-10.

Publisert 28.06.2016

Planen legg til rette for å auke byggeareal for forretning/ kontor/industri i eksisterande friområde mot elva Jølstra, og auke utnyttingsgraden i planområdet. 

Publisert 28.06.2016

Planutvalet i Førde kommune har gjort vedtak om å sende detaljregulering for nemnde reguleringsplan til høyring og offentleg ettersyn i 2 alternativ. Vi ber med dette om dykkar innspel og merknader til planforslaga.

Desse reguleringsplanane skal avklare plassering av og legge til rette for samanhengande gang- og sykkelveg langs fv. 484 Vievegen frå krysset i nord inn til Sentralsjukehuset til Viabrua i sør. Vidare så skal kryss, avkøyringar og busslommer på strekninga avklarast.

Vi ber om at de sender merknader, innspel eller andre relevante opplysningar til oss innan torsdag  8. september 2016. Send det til oss skriftleg anten med vanleg post til Førde kommune, Byggesak og arealforvaltning, Postboks 338, 6802 Førde, eller med e-post til postmottak@forde.kommune.no

Publisert 28.06.2016
Steinavegen.jpg

 

 

 

 

Førde kommunen krev, i medhald av ureiningslova §28, at avskilta bilar plassert ved:

  • Pumpestasjon Steinavegen
  • Parkeringsplass Utstillingsplassen

vert fjerna innan 10. juli 2016.

 

Etter fristen vil kommunen fjerne bilen på eigar si rekning, jamfør § 37 i ureiningslova.

 

Publisert 27.06.2016

Bystyret i Førde kommune har i samsvar med pbl § 12-12 vedteke Detaljregulering B2 Slåttebakkane i sak 031/16 den 16.6.2016.

Publisert 27.06.2016

Bystyret i Førde kommune har i samsvar med pbl § 12-12 vedteke Detaljregulering Flatabakken 1 - gbnr 21/250 i sak 032/16 den 16.6.2016.

Publisert 27.06.2016

Bystyret har vedteke planen som legg til rette for å etablere 9 frittliggande småhus i gatetun øvst i Skyttarkvia.

 

Publisert 17.06.2016

Planutvalet i Førde kommune har gjort vedtak om å sende detaljregulering for nemnde reguleringsplan til høyring og offentleg ettersyn.

Denne reguleringsplanen skal legge til rette for utbetring av krysset mellom E39 og fv. 609 (Askvollkrysset) og innføring av lysregulering av krysset, samt etablering av fortau på eine sida av strekninga frå krysset til kryss med Steinavegen.

Vi ber om at de sender merknader, innspel eller andre relevante opplysningar til oss innan onsdag  31. august 2016. Send det til oss skriftleg anten med vanleg post til Førde kommune, Byggesak og arealforvaltning, Postboks 338, 6802 Førde, eller med e-post til postmottak@forde.kommune.no.

Publisert 07.06.2016

AKAF AS søkjer Fylkesmannen om løyve etter ureiningsregelverket til å fylle ut i sjøen ved Indre Hornnesvika i Førde kommune. Tiltaket gjeld utfylling i samband med vidare utbygging av nærings-/industriområde med opparbeiding av permanent kai og plastra sjøfront.

 

Fullstendig søknad finn du på www.fylkesmannen.no/sfj

 

Høyringsfrist 24.juni 2016

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltip']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltipUtenMinId']}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leitte etter?

Snarvegar

 
 
Login for redigering