Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Gå til skjema for elektronisk høyringsuttale >

Publisert 26.09.2015

Planutvalet i Førde har i møte 17.9.2015 vedteke å legge planframlegget ut til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 12-10.

Publisert 24.09.2015

I medhald av § 12-8 i pbl vert det varsla start av områdereguleringsplan for Indre Øyrane.

Det er utarbeidd framlegg til planprogram som gjer greie for føremålet med planarbeidet.

 

Publisert 15.09.2015

Nordplan AS varslar start av detaljregulering for område sør for rundkøyringa på Hafstad.  Hovudføremålet er å legge til rette for næringsbygg, masseuttak og landbruksareal.

 

Publisert 14.07.2015

Her finn du oversikt med link til oppdaterte plandokument etter vedtak.

Arealdelen er gjeldande frå vedtaksdato med unntak av område for fritidsbustader aust for Digernesvatnet. Spørsmålet knytt til område for fritidsbustader vert handsama og avgjort av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD), og kommunen kan ikkje kunngjere planvedtaket før det ligge føre vedtak frå KMD.

Publisert 18.06.2015

Flataker Landskap varslar om oppstart av detaljregulering på vegne av Førde Tomteselskap AS. Planområdet ligg på gbnr 62/562 på Halbrend i Førde kommune. Detaljreguleringa skal leggja til rette for bustader i samsvar med nyleg vedteken kommuneplan for Førde.

Eventuelle merknader til planarbeidet kan sendast skriftleg innan 5.8.2015 til:

Flataker Landskap, Pb 5109, 6021 Ålesund, e-post: flataker.landskap@online.no

Les varselbrev. (PDF, 194 kB)

Sjå kart B2 Slåttebakkane. (PDF, 161 kB)

Publisert 16.06.2015

Planutvalet i Førde har i møte 11.6.2015 vedteke å legge planframlegget ut til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 12-10.

Publisert 02.06.2015

Planutvalet i Førde har i møte 21.5.2015 vedteke å legge planframlegget ut til 2. gongs offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 12-10.

Publisert 02.06.2015

Bystyret i Førde kommune har i samsvar med pbl § 12-12 vedteke Detaljregulering for Sanderplassen Aust - gbnr 60/84 i sak 024/15 den 28.5.2015.

Publisert 18.05.2015

Bystyret i Førde kommune har i samsvar med pbl § 12-12 vedteke Detaljregulering for Nedre Bøbakkane i sak 015/15 den 30.3.2015.

Publisert 29.04.2015
Breibandillustrasjon

Førde kommune vil søkje om statleg tilskot til utbygging av breiband i kommunen. Kommunen vil i år levere to søknader; ein for Holsen og ein for Haukedalen. 

Snarvegar

 
 
Login for redigering