Trafikk, reiser og samferdsel

 

Under teneste i høgre kant finn du dei tenester kommunen har innan trafikk, reiser og samferdsel.

 

Snarvegar: Parkeringkort for rørslehemma - Motorferdsel i utmark og vassdrag - Transporttenesta for funksjonshemma 

 

VegarbeidskiltVegarbeidskilt

 

Kommunen har ansvaret for det kommunale vegnettet

 

Du kan melde inn feil og manglar på vegnettet til fiksgatami. Dette gjeld både mørke gatelys, asfalthol, manglande rekkverk m.m.

 

  • Servicetorget kan i tillegg ta imot beskjed om feil/manglar på
    vegnettet, tlf. nr 57 72 20 00 på dagtid
  • Teknisk vakttelefon utanom arbeidstid, tlf. nr. 95 98 96 13

 

 

Statens vegvesen har ansvaret for stamvegar, riks- og fylkesvegar.

 

Mykje vil skje på vegsektoren i og rundt Førde dei komande åra:

  • Ny line for E39
  • Ny lokal trasé for RV5
  • Nye traséar for lokale gang-, sykkel-, bilvegar i Førde
  • Ny fortetting av Førde sentrum

Følg framdriften på nettsida til Førdepakken

 

 

 

Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 01.02.2013
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no