Viltforvaltning

Kommunen sine hovudoppgåver er forvaltning etter viltlova og å gje råd og veiledning  i saker knytt til viltforvaltning.  Viltlova gjeld alle viltlevande landpattedyr, fuglar, amfibiar og krypdyr. Førde kommune har ikkje viltnemnd. Administrasjonen av viltforvaltninga ligg under eininga byggesak og arealforvaltning. Einingsleiar har delegert mynde til å handtere saker som elles ville ligge under viltnemnda.  

Kolle Kolle

Døme på oppgåver i viltforvaltninga:

  • Forvaltnig etter gjeldande lover og forskrifter
  • Fallvilt (påkøyrd og skadd/sjukt vilt)
  • Tildeling av fellingsløyve (hjort) for vald utan godkjent driftsplan.
  • Kontroll/registrering av fellingsrapporter
  • Registrering annalyse av sett hjort- skjema
  • Godkjenning av vald
  • Godkjenning av driftsplanar
  • Forvaltning av kommunen sitt viltfond.

Nyttige skjema og annan info. finn du på direktoratet for naturforvaltning sine sider: dirnat.no

Publisert av Oddbjørn Sellevoll. Sist endra 29.04.2013
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
kontaktperson
Viltforvaltning, skogbruk, delingssaker
Telefon :
57 61 27 23
Mobil :
90 53 35 09
Tittel :
Rådgjevar
Bunnhjørne
Teneste (1)
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no