Buformer

Dersom du av ulike årsaker ikkje kan skaffe deg bustad sjølv eller ikkje lenger kan bu heime, kan kommunen hjelpe deg med å skaffe bustad.

Publisert av Torunn Rygg. Sist endra 13.03.2009
Førde sentrum frå Liavegen | Fotograf: Marit Kleiven
. fotograf Marit Kleiven

 

Busetting av flyktningar

Flyktningar som kjem til Førde får hjelp frå Førde Norsksenter til å skaffe seg bustad.

 

Kommunal gjennomgangsbustad

Barnefamiliar med akutt behov, flyktningar og sosialt vanskelegstilte kan få tilbod om kommunal gjennomgangsbustad.

 

Mellombels husvære

Dersom du har behov for eit mellombels husvære, og ikkje greier å skaffe det sjølv, kan du ta kontakt med NAV, tlf. 57 01 58 20.   

 

Omsorgsbustad

Kommunen tildeler omsorgsbustad etter vedtekne reglar, og søknadane blir handsama fortløpande.

 

Sjukeheim - langtidsopphald

Dersom du må ha meir omsorg og hjelp enn det heimehjelp-/heimesjukepleie kan gje deg, kan du søkje om sjukeheimsplass. 

 

 

Søknadsskjema for pleie - og omsorgstenester  

 
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no