Heimehjelp

Heimehjelp er eit tilbod til deg som grunna sjukdom og nedsett helse treng praktisk hjelp for å greie daglege gjeremål.


Heimehjelp kan omfatte reingjering av rom som er i dagleg bruk, skifte av sengetøy, vask av klede i vaskemaskin, innkjøp av matvarer.


Klarer du ikkje slike praktiske gjeremål kan du søkje om heimehjelp.

Kva kan eg få hjelp til?


Reinhald:

 • Alminneleg reingjering av rom som er i dagleg bruk; golvvask, støvsuging og vask av bad/WC
 • Hjelp til vask av kle i vaskemaskin – normalt kvar 14. dag
 • Skift av sengekle
 • Tenesta vert utmålt etter fagleg vurdering, med ei minsteutmåling på 1 time kvar 4.veke

Handling:

 • Hjelp til å handle inn naudsynte hushaldsvarer ved bruk av konto på butikk
 • Handling vert utført etter liste frå tenestemottakar
 • Handling vert som hovudregel utført ein gong pr veke

 

Oppgåver som heimehjelp ikkje inkluderer

 • Stryking av klede
 • Reingjering av område over "skulderhøgd" eller av rom som ikkje er i bruk
 • Opplæring til hushald
 • Hagearbeid
 • Nedvask
 • Baking
 • Rydding og vasking etter friske pårørande eller besøkjande
 • Hjelp til kjæledyrhald.
 • Flytting av bossdunkar i fellesareal
 • Frakting av boss til bossfylling
 • Gjere i stand til høgtider
 • Flytting av møblar

Praktisk informasjon om tenesta

 • Heimehjelp er eit månadsabbonement regulert i Forskrift om eigenbetaling for kommunale            helse- og omsorgstenester. Satsar for eigenbetaling vert vedtekne av kommunestyret kvart år
 • I vedtaket vert det skildra innhald og tidsbruk for tildelt heimehjelp
 • Naudsynt utstyr til vask og reingjering må vere tilgjengeleg

  Må eg betale for heimehjelp?

 • Det er eigenandel på heimehjelp. Dette er regulert etter inntekt i husstaden.
 • Eigenandelen er fastsatt for 2015 av Bystyret.

 

Prisliste heimehjelp
Inntekt Timepris Makspris pr månad
under 2 G * kr 180,- kr 180,-
2-3 G kr 140,- kr 1689,-
3-4 G kr 211,- kr 2364,-
4-5 G kr 222,- kr 2590,-
Over 5 G kr 233,- kr 2815,-

 

1 G = 88 370 kr (pr 01.05.2014)

Korleis får eg denne tenesta?

 • Du må ha fast bustad i kommunen, og du må sende ein skriftleg signert søknad.
 • Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei Skriftleg fullmakt og levere den med søknaden.
 • Tildelingskontoret handsamar søknaden og du vil bli kontakta slik at det kan bli gjort ein kartlegging saman med deg av dine behov for hjelp.
 • Søknaden sendast til:
   

                       Førde kommune v/ Tildelingskontoret, pb 338, 6802 Førde

Gå til søknadsskjema (PDF, 74 kB)

 

Kontaktinformasjon

 

Ved spørsmål knytt til søknad og tenestetilbodet, ta kontakt med:

 • Tildelingskontoret på tlf: 57 72 20 00 kvardager mellom kl 09 -15.

 

Publisert av Tildelingskontoret. Ansvarleg Heimetenesta. Sist endra 18.08.2015 av Marit Kleiven
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Leiar Heimetenesta
 • Tlf: 57 72 21 20
 • Mob:
 • E-post:  

Snarvegar

 
 
Login for redigering