Sjukeheim - korttidsopphald

Korttidsopphald er eit målretta og tidsavgrensa opphald i sjukeheim eller bustad med heildøgns omsorgstenester for personar som har behov for rehabilitering, habilitering og utgreiing.

Førde helsetunFørde helsetun Oskar Andersen Korleis få tenesta/saksgang?
Søkjar av tenesta må bu eller opphalde seg i kommunen. Det må liggje føre ein skriftleg søknad.

 

Tildelingskontoret handsamar søknaden og det kan i samband med dette bli gjort eit heimebesøk med kartlegging av søkjar sin heimesituasjon. Du kan nytte søknadsskjema om pleie og omsorgstenester i Førde kommune. Søknaden sendast til Førde kommune v/ Tildelingskontoret, pb 338, 6802 Førde

 

Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei Skriftleg fullmakt og levere den med søknaden.

 

Søknaden vert handsama etter Lov om helse- og omsorgstjenestelova § 3-2 6.ledd pkt c jfr Pasient-og brukerrettihghetsloven § 2-1a

 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål knytt til søknad og tenestetilbodet, ta kontakt med:

  • Tildelingskontoret på tlf: 57 72 20 00 mellom kl 09 -15.

 

 

 

 

 

Sjå også

Dagsenter og korttids- og langtidsopphald på Helsetunet
Betalingssatsar 2014
Dagsenter og korttids- og langtidsopphald på Helsetunet
TenestePris 2014
Opphald på dagsenter pr. dag (inkl. transport) *72
Korttidsopphald institusjon pr. døgn137
Fribeløp ved fastsetting av bet. for langtidsopphald i institusjon7250
Fribeløp ved langtidsopphald på dobbeltrom (frå 01.07.14) **
Publisert av Øystein Høyvik. Sist endra 31.03.2014
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
kontaktperson
Leiar for eining 3 - korttidsavdelinga
Telefon :
57 82 88 52
Tittel :
Leiar
Bunnhjørne
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no