Korttidsplass

Korttidsopphald er eit målretta og tidsavgrensa opphald på sjukeheim.

Førde helsetun

Ulike tilbod

 Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

 • Korttidsopphald  
 • Rehabiliteringsopphald
 • Dagopphald 

Betaling

 • Korttidsopphold i institusjon koster kr147,- per døgn
 • Dagopphald kostar kr 77,-

 

Målgruppe

 • Personar som har behov for rehabilitering, habilitering og utredning

Vilkår

 • Søkjar må ha behov for rehabilitering, habilitering, utredning med meir
 • Før korttidsplass vert innvilga, vert det vurdert om hjelpa kan bli gitt i heimen av til dømes heimesjukepleie

 

Korleis få søkje


Du må bu eller opphalde deg i kommunen, og du må sende ein skriftleg signert søknad.
Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei Skriftleg fullmakt (PDF, 18 kB) og levere den med søknaden.

Tildelingskontoret handsamar søknaden og du vil bli kontakta slik at det kan bli gjort ein kartlegging saman med deg av dine behov for hjelp.

Gå til søknadsskjema >

 

Søknaden sendast til:

Førde kommune v/ Tildelingskontoret, pb 338, 6802 Førde

 

Kontaktinformasjon

 

Ved spørsmål knytt til søknad og tenestetilbodet, ta kontakt med:

 • Tildelingskontoret på tlf: 57 72 20 00 mellom kl 09 -15.
Publisert av Øystein Høyvik. Sist endra 09.02.2015 av Catrine Andresen

Kontakt

Leiar korttids- og rehabilitering
 • Tlf: 57 82 88 29
 • Mob:
 • E-post:  

Snarvegar

 
 
padlock