Grunnskulane i Førde

I Førde har vi gode skular!

 
Førde kommune har hatt eit målretta arbeid innan skulesektoren i lang tid og elevane har hatt eit særs godt resultat på dei nasjonale prøvane i 5. og 8. klasse.


Førde kommune har 9 grunnskular med for tida om lag 1800 elevar.

Grunnskulane i Førde kommune:

Flatene skule (1-4)

Frøysland skule (1-7)

Førde Barneskule (1-7)

Førde ungdomsskule (8-10)

Halbrend skule (5-10)

Holsen skule (1-7) + barnehage

Karstad skule (1-7) + barnehage

Slåtten skule (1-7)

Sunde skule (1-7) 

 

Kva skule skal barnet mitt gå på?

Ta kontakt med servicetorget, tlf. nr. 57 72 20 00 om du lurer på kva skulekrins barnet ditt soknar til.

  

Må eg melde inn barnet mitt til skulestart?

Du treng ikkje melde frå til skulen om at barnet skal byrje på skulen, så lenge du er folkeregistrert i Førde kommune.

Skulane sender brev til føresette om innskriving av nye førsteklassingar, førskuledagar og skulestart i 1. klasse. Dette skjer på vårparten det året barnet ditt skal byrje på skulen. 

 

PPT

PPT for Indre Sunnfjord dekker kommunane Førde, Jølster, Gaular og Naustdal.

 

SFO

Kommunen tilbyr skulefritidsordning for barn frå 1. - 4. klasse og for barn med funksjonshemming frå 1. - 7. klasse. 

 

Du får informasjon om SFO-tilbodet til skulen gjennom innskriving av førsteklassingen. Du søkjer elektronisk om SFO-plass.

 

Skuleskyss

Tenesta gjeld  for grunnskuleelever busett i Førde som oppfyller eitt eller fleire av følgjande kriteriar:

  • er elev på 1. årstrinn med meir enn 2 kilometer til skulen
  • er elev på 2.-10. årstrinn med meir enn 4 kilometer til skulen
  • for elevar med særlig farleg skuleveg
  • for elevar som på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skuleskyss, har rett til det uavhengig av avstand mellom heim og skule, (legeerklæring/ legeattest må leggast fram). Her gjeld også til eller frå SFO. 

 

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta er eit tilbod til deg som er skuleelev og under 20 år. Helsesøster skal vere tilgjengeleg på din skule nokre dagar i veka. Les meir om skulehelsetenesta. 

Publisert av Atle Holsen. Ansvarleg Helge Sæterdal. Sist endra 28.01.2015 av Marit Kleiven

Kontakt

bilde av personen: Helge Sæterdal
Kommunalsjef
  • Tlf: 57 61 27 03
  • Mob:
  • E-post:  

Snarvegar

 
 
padlock