Nabovarsel i byggesak

Alle søknadspliktige byggetiltak skal nabovarslast før du sender søknaden inn til kommunen, jf plan- og bygningslova § 21-3. Normalt skal du varsle alle eigedomar som grenser til eigedomen din eller ligg rett ovafor vegen for eigedomen din.

Manglar du liste over naboar som skal varslast kan du bestille dette på servicetorget. Byggefirma kan tinge naboliste gjennom Infoland

Viktig å hugse på:

 • Nabovarsel skal sendast sjølv om naboeigedomen ikkje er bebygd.
 • Dersom det er registrert fleire eigarar, skal alle varslast.
 • Sameige/seksjonar/fellesareal varslast ved styret ved for til dømes styreleiar. Er det ikke valgt styre, må alle medeigarar varslast.

Overordna saksgang for nabovarsling

 1. Søkar fyller ut skjema for nabovarsel, og legg ved alle vedlegg (sjå nedafor).
 2. Det skal gis ein frist på minst 2 veker for å gi merknader.
 3. Søkar sender nabovarsel enten som rekommandert sending eller levert personleg mot kvittering.
 4. Alle merknader skal sendast til søkar.
 5. Når minst 2 veker har gått frå nabovarsel vart sendt, kan komplett søknad sendast til kommunen, inkludert gjenpart av nabovarsel,med alle merknader og dine kommentarar til merknader.

Kva skal nabovarsel innehalde?

Det er viktig at naboane får god informasjon om tiltaket, slik at dei kan ta reelt stilling til kva tiltaket går ut på og kva praktiske konsekvensar det vil få for dei. Nabovarselet skal derfor innehalde dei same opplysningane som ved søknaden til kommunen, det vil seie normalt situasjonsplan, teikningar av tiltaket i 1:100 og eventuelt dispensasjon.

Dersom det kjem merknader til nabovarselet

Viss nokon av dei som er varsla har merknader skal kopi av merknadane leggast ved søknaden saman med ei vurdering frå søkar. Vurderinga må innehalde ei utgreiing av kva som er gjort for å imøtegå merknadane, eventuelt argument om kvifor dei ikkje er imøtegått.

Kor lenge gjeld eit nabovarsel?

Viss søknaden vert sendt kommunen seinare enn eitt år etter utsending av nabovarsel, skal det sendast nytt nabovarsel til alle naboar og gjenbuarar, jf byggesaksforskriften § 5-2.

Publisert av Tore Gjelsvik. Ansvarleg Byggesak og arealforvaltning. Sist endra 05.02.2015 av Vedvik Sissel

Kontakt

 • Tlf: 57 72 20 00
 • Mob:
 • E-post:  
Eksterne lenker

Snarvegar

 
 
padlock