PPT

Pedagogisk -psykologisk teneste er heimla i Opplæringslova og er i utgangspunktet ei skuletilknytta teneste. Dette inneber at vi er ein teneste som skal vere tilgjengeleg for barn, unge og vaksne med særlege opplæringsbehov i kommunen.

Vanskane kan være knytta opp mot faglege og/eller sosiale vanskar.

PPT er kommunen sin rådgjevande og sakkunnige instans i forhold til spørsmål som gjeld barn, ungdom og vaksne sin opplæringssituasjon.

 

Vårt arbeid femner om eit vidt spekter av tilnærmingsmåtar som til dømes :

• Pedagogisk og psykologisk utgreiing
• Individuell oppfølging av barn og unge.
• Rågjeving til foreldre
• Samarbeid med barnehagar og skular.
• Rettleiing til tilsette i barnehage og skule.
• Hjelp til overgangar i opplæringsløpet.
• Hjelp til lærlingar i bedrift.

Kontoret yter òg tenester til Fylkeskommunen, Jølster, Gaular , Naustdal og Bremanger kommune.

 

PPT held til i Førde rådhus, Hafstadvegen 42, 3. etasje.
Telefon: 57 82 93 00.

Sist endra 03.12.2013
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no